Örgütlerde Moral ve İş Doyumu

Örgütlerde Moral ve İş Doyumu

 

 • Bireyin işine, çalışma arkadaşlarına, yönetimin tutum ve davranışlarına, yönetime duyduğu güvene karşı gösterdiği tepkidir.
 • İş durumuna yönelik beslediği olumlu duyguların toplamıdır.
 • Örgüt içerisindeki çalışanların, iş doyumlarının düşük olması, şikayet, yakınma, denetim, sosyal ilişkilerde bozulma ve verimlilikte düşmeye yol açabilmektedir.

Bir işi çekici kılan durumlar;

 • Tekdüze olmamalı
 • Yeni bilgiler öğrenme olanağına sahip olmalı
 • İşgörenin yükselme olanağı olmalı
 • İşgören kendi kendini denetleyebilmelidir.
 • Yeterli düzeyde yetkisi ve sorumluluğu olmalıdır.

 

MORAL

 

 • Örgütün belirlenmiş ortak amaca ulaşmak için, tutarlı ve kararlı bir şekilde hareket edebilme istek ve becerisidir.
 • İş doyumu, işin geçmiş ve şu anki durumu ile ilgili olup gelecekle bir bağlantısı yoktur. Ancak moral gelecekle ilgilidir.
 • Moral daha çok grup ile ilgili bir değerlendirme iken, doyum tek bir birey ile ilgilidir.
 • İş doyumunun belirleyicileri en başta işgörenin fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal nitelikli ihtiyaçlarıdır.
 • Yetersiz ücret işgörenin örgüte olumsuz bir tutum geliştirmesine yol açar.

 

Add Comment