Belçika’da Eğitim Denetimi

BELÇİKADA EĞİTİM DENETİMİ
1830’da kurulan Belçika, anayasal bir monarşi (krallık) ile
yönetilen üniter bir devlettir. Ülke Felemenk, Wallon ve Brüksel
olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Brüksel hem Belçika’nın hem de
Avrupa Birliğinin başkentidir. Belçika halkı; Felemenkler, Fransızca
dilli topluluk, Alman dilli topluluk olmak üzere üç topluluktan
oluşmuştur. Bu toplumsal yapı dil bakımından Felemenk dili, Fransız
dili, Alman dili, Fransızca- Flemenkçe dil ( Bilungual/iki dilli).
Topluluklar, eğitimle ilgili tüm kararları alma ve uygulama
yetkisine sahiptir. Eğitimin parasal giderleri de 1 Ocak 1989
tarihinden beri bu topluluklarca karşılanmaktadır. Merkezi
hükümetin işlevi büyük ölçüde, zorunlu eğitimi sağlama,
diplomaların verilmesi koşullarını belirleme ve emekli ödemelerini
planlamayla sınırlıdır. 6-15 çağ nüfusu ile ilk ve ortaöğretimi
kapsayan zorunlu öğretim (9) yıldır ve ücretsizdir. (Zorunlu öğrenim
süresi mesleki teknik öğretimde 18 yaşına kadardır)
Eğitim denetimi üç toplulukta farklılık göstermektedir..
a. Fransız Dilli Toplulukta Eğitim Denetimi
Eğitim ve Bilim Araştırmaları Genel Yönetimince (AGERS)
pedagojik destek sağlanmaktadır.
Denetimde üçlü bir yapı oluşturulmuştur:
Denetlik Servisi;
Bu servis, topluluktan sağlanan finansmanın kullanımında
mevzuata uygunluk denetimini yapmaktadır.
İkili Servis:
Bu denetim birimi, kurumdaki eğitim düzeyini ve çalışanların
yeterliklerini saptamak amacıyla yapılır. Bu serviste görevli
danışman öğretmenler tarafından müfredatların hazırlanmasına ve
öğretim metotlarının geliştirilmesine katkıda bulunulur.
ahmetk@meb.gov.tr 21
Okul öncesi ve ilköğretim yardım servisleri danışmanlarıyla
eğitime destek olurlar. Bu servisler bilgi işlem ortamında, denetim
sürecine de yardım ederler.
Benzer Komite;
Benzer Komite bütün öğrencilerin temelde ihtiyacı olan
dokümanları tedarik eder. Komitenin, Bakanlık tarafından uygun
müfredatı temin etme , standart öğretim kademelerini oluşturma,
öğretim sürecindeki toplantılara öğrencilerin yasal olarak katımını
sağlama görevleri vardır.
Komite, Ortaöğretim Sertifikaların (CESS) standardından
sorumlu olup, yabancı bir sistem altındaki ortaöğretim
kuruluşlarının Belçika ortaöğretimine denklikleri ile kamu okulları
(écoles officielles) ve özel okullar (écoles libres) arasında devlet
yardımlarında eşitliği sağlamak görevi de vardır.
Ayrıca, üniversitelerde diploma ve sertifikaları onaylayan bir
Komite bulunmaktadır.
Yönetim Gözetimi ve Geleneksel Eğitim Denetimi
Müfettişlerin, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik olarak
rehberlik yapma görevleri vardır. Bu görev, özellikle zorunlu
eğitimin ilk sekiz yılında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmektedir.
Müfettişler öğrencilere dersler esnasında ve ödevlerinin
değerlendirilmesinde sorular sorar, eğitim sisteminin kontrol aracı
olarak iç değerlendirmede görev alırlar ve öğretmenlere rehberlik
yaparlar.
Denetim birimleri kaliteye artırmak için bir yıllık plan
hazırlarlar, okulların amaçlarını gerçekleştirmesi için mevcut
çalışmalarına ve elde edilen bilgilere göre hükümete teklifte
bulunurlar
. Müfettişler de pratik denetim organları olarak, kanunların
hazırlanması ve düzenlenmesi, özellikle zorunlu eğitimle ilgili
uyumunu sağlamakla görevlidir.
ahmetk@meb.gov.tr 22
Fransız Topluluğu müfettişleri, ilgili dilin yabancı
temsilcilerinin katılımı ile kurslarının 5. ve 6. sınıflarda
değerlendirmelerine katılırlar.
Topluluk Tarafından Düzenlenmiş Teftiş Kurulları
Topluluk tarafından organize edilmiş geleneksel “Teftiş
Kurulu’( Ecoles)’ndaki topluluk müfettişi, bir yönetim danışmanı,
öğretmen çalışmalarını yapan bir gözetmeni ve bir pedagojik
koordinatördür. Müfettiş müfredat içeriğinin hazırlanmasına,
öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerine bir eğitici olarak katılır,
öğretim metotları üzerine öğretmenlere rehberlik yapar.
Fransız Topluluğu’nun Teftiş Kurulu; Bakanlığı tarafından
verilmiş performans görevlerini yerini getirir. Teftiş Kurulu son
zamanlarda üç genel müfettişlikten oluşturulmuştur, bunlar
koordinatörler, pedagojik yönden destek ve denetim görevi yapan
müfettişlerdir.
Fransız Topluluğunda Kamu Yardımı Alan Okulların
Müfettişleri
Teftiş Kurulu kamu yardımı alan okul öncesi ve ilköğretim
okulları için kurulmuştur. Kamu yardımı alamaya uygun ilköğretim
okullarında özel müfettişleri bölge teftiş kurullarıyla bağlantılı
çalışır. Okul öncesi ve ilköğretim okulları için kamu yardımı alan
geleneksel Teftiş Kurulu bir genel müfettiş ve özel müfettişler bölge
teftiş kurulu vasıtasıyla AGERS’e bağlanmıştır.
Özel müfettişler yetkileri dahilinde bölge teftiş kurulu ile
bağlantılı çalışırlar ve bunlar bir yıl önceden ilköğretimin mevcut
durumu üzerine Bakanlığa bir rapor verirler.
Bölge teftiş kurulu elemanları, belediye yetkililerini ve
kantondaki bütün okulları yılda en az iki defa ziyaret etmekle
yükümlüdür. O belediyelerden, okul yönetiminden ve
öğretmenlerden gerekli bütün bilgileri elde etmekte, zorunlu öğretim
okullarına devamın gözetimi ve pratik öğretim organizasyonu yapma
yetkisine sahiptir. Bölge teftiş kurulları, okul müdürü ve
öğretmenlerle denetim sonuçlarına yönelik olarak iletişim kurarlar.
ahmetk@meb.gov.tr 23
Kantonların çoğunda, bölge teftiş kurulu, ilköğretimin 6.
yılının sonunda bir bölgesel sınav düzenler.
Toplulukta, bazı birimlere bağlı okul öncesi ve ilköğretim
kademeleri için görevlendirilmiş özel Teftiş Kurulları da mevcuttur.
Ortaöğretim ve Kısa Süreli Üçüncü Eğitimde Yönetim
Gözetimi ve Denetimi
Teftiş Kurulunun amacı, okullarda öğretim personeli ve
öğretimle görevli yönetim arasında pedagojik bağlantıyı sağlamaktır.
Teftiş Kurulu, okul müdürleri ve öğretmenlerle ilgili olarak
hükümetin ilgili kuruluşlarına rapor sunar. Teftiş Kurulu ortaöğretim
ve kısa süreli üçüncü öğretim kademelerine Fransız Topluluğu
tarafından yapılan kamu yardımlarındaki değişimi gözetler.
Teftiş Kurulunun; kapsama alınan okul sayıları, ders ve ders
grupları, eğitim yardımları, farklı kademe ve derecelerde rehberlik
yapma durumlarına göre müfettişlerin sayılarını belirlenme yetkisi
dahilindedir.
Müfettişler; genel kurs müfettişleri ( ortaokul, lise ve
üniversite dışı yüksek okul/üçüncü öğretim veya teknik kurs ve
mesleki eğitim müfettişleri (ortaöğretim kurumlarında) olarak görev
yaparlar.
Topluluk Tarafından Organize Edelin Okulların
Müfettişleri
Topluluk tarafından yönetilen kuruluşların müfettişleri
aşağıdaki rollere sahiptir:
· Bölgede eğitim amaçlarını yaygın bir şekilde etkin olarak
gerçekleştirmek işin kuruluşların ziyaret edilmesini sağlamak,
· Kuruluşların kendi genel özdeğerlendirmelerini yapmalarına,
yönetim araştırmalarını, derslerin kabul edilmesine destek
vermek,
· Öğretim kademelerine göre yeterlilik sürecini gözetlemek,
ahmetk@meb.gov.tr 24
· Öğretmenlerin düşüncelerini geliştirmek, öğretim metotlarının
seçiminde ve eğitim kitapları konusunda bilgilendirmek için
rehberlik yapmak,
· Ders muhtevasını hazırlamasına ve zamanlamasına yardımcı
olmaktır.
Müfettişlerin yetkileri;
· Dersleri ve eksersizleri gözlemlemek, öğrencilere soru
sormak, diğer dokümanları ve çalışmaları denetlemek,
· Gerekirse öğretmenlerin çalışma dosyalarını incelemektir.
Ayrıca, kamu yardımı alan okulların, uzun süreli üniversite
dışı eğitimin ve bazı alanların gözetimi ve denetimi için özel teftiş
kurulları oluşturulmuştur.
b. Almanca Konuşan Topluluğun Eğitim Denetimi:
Almanya’da “Teftiş Kurulu” adı altında bir oluşun olmadığından
bu bölümünün denetim sitemi de Fransız Topluluğu tarafından
yürütülmektedir.
Denetimde üçlü bir yapı oluşturulmuştur:
Denetlik Servisi;
Almanca konuşan topluluğun eğitim için yapmış olduğu
yardımlarının doğru kullanımını kontrol eder. Bu serviste devamlı
öğrencilerin ve kursiyer sayıları tutulur.
Dual (İkili) Denetim Servisi;
Almanca konuşan topluluğa ait eğitim kurumlarında denetim
yapar, çalışan personelin başarısı konusunda kanaatini belirtir. Bu
serviste, öğretim metotlarının geliştirilmesi. müfredat hazırlık
çalışmaları, danışman öğretmenler tarafından eğitim ihtiyaçları
karşılanır. Ayrıca, mali yardımlarını kontrol eder. müfettişleriyle okul
ve kurumlarını denetler. Müfettişler her altı ayda bir öğretmenlerin
hizmetiçi eğitimle ilgili çalışmalarını planlarlar.
ahmetk@meb.gov.tr 25
Bu denetim servisi hala Fransız Topluluğu Denetim Servisi
tarafından desteklenmektedir. Yakın gelecekte Almanca Konuşan
Topluluğun eğitim Bakanlığı tarafından komşu ülkelerin ve diğer iki
topluluğun denetim servisleriyle bağlantılı kendi denetim servislerine
sahip olacaklardır.
Benzer Komite:
Fransız Topluluğunun yasal bir servisidir. Fakat, Almanca
konuşan topluluk bu servisin her bölümünde temsil edilmektedir.
Yönetimin Denetimi
The Schlüsselkompetenzene olarak bilinen eğitim kademelerine
pedagojik değer katma müfettişlerin özellikli görevleri arasındadır.
Müfettişler öğrencilerin çalışma kağıtlarını ders esnasında test eder
ve öğretmenlere rehberlik yapar. Müfettişler yasal yetkileri dahilinde
pratik kontrol ve denetim organlarıdır. Müfettişler Bakana gözlemleri
üzerine rapor verirler.
Hausunterricht de şüphesiz Teftiş Kurulunun kontrolundadır.
Bakanlık yetkilileri ile birlikte yüksek öğretimin her beş yılda bir dış
denetimi yetkili organizasyonun ekperleri tarafından yapılmaktadır.
Pedagojik Denetim
Belçika’da diğer iki topluluğa karşı Almanca konuşan toplulukta
bir pedagojik denetim takımı oluşturulmuştur. Pedagojik teftiş
kurulu, bir kantonda öncelikle bir ortaöğretim okulu müdürü ve
ortaöğretim öğretmenlerinden oluşturulmuştur Bu teftiş kurulunun
okul denetimindeki ana görevleri, müfettiş veya diğer uzmanların
yetkisine sahip olarak pedagojik yardımda bulunmaktır.
Pedagojik teftiş kurulu, genellikle tüm eğitim müfettişleri
vasıtasıyla okullara okul gelişim projelerinin bir parçası olarak yasal
emir verir. Diğer yandan denetim personelinin okullardaki
görevlerinden birisi de, atanacak personel ihtiyaçlarını okul
raporlarında belirtmektir.
Müfettiş yetkisine sahip eğitim görevlileri zorunlu okul
kontrollarında Bakanlık personeliyle gizli işbirliği yapar, özellikle
ahmetk@meb.gov.tr 26
yüksek öğretimde gözetleyici olarak veya bir kurul üyesi olarak
sınavların bir parçasıdır. Pedagojik Denetim Kurul genel dönemlerde
farklı eğitim kademelerindeki standartların sağlanmasından
sorumludur. Bu yüzden okulların dış değerlendirmesi ve kontrolu ile
hizmetiçi eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için bütün gerekli
girişimlere sahiptir.
c. Flemenk Topluluğunun Eğitim Denetimi
Teftiş Kurulu (Inspectie) kısa süreli yüksek öğretime kadar,
eğitimin bütün kademelerinde denetim yapar. Teftiş Kurulu, eğitim
kurumlarının sorumluluklarını doğru bir şekilde yapıp yapmadıklarını
gözetler ve bu kurumlarda yapılan sınavların en az hata ile
sonuçlandırılmalarını sağlarlar. Teftiş kurulu öğretmenlerin göreve
başlama ve ayrılmalarıyla ilgilenmez. Sınav dönemlerinde müfettişler
okulları gruplar halinde ziyaret ederler.
Uzun süreli yüksek öğretim ve üniversitelerde kalite kontrolu ve
diplomaların verilmesi, kendi kendini değerlendirme komitelerin
karşılıklı ziyaretleriyle yapılmaktadır.
Eğitim Gelişim Servisi, uzamlardan oluşan bir servistir. Teftiş
Kuruluna bağlı olarak çalışır. Bu servisin amaçları arasında, ihtiyaç
duyulan eğitim araçlarının geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinin araştırılması da vardır.
Yönetim Gözetimi ve Denetimi
Flemenk Topluluk Teftiş Kurulu, topluluk kurullarının
geliştirilmesini istediği görevlerin gözetimi için bir araç olarak
düşünülebilir. Onun eylem alanı, bütün okul öncesi, ilköğretim ve
orta öğretim ve ileri sosyal eğitimi kapsar. Üniversite yüksek
öğretiminin ikinci kademesinde özellikle karşılıklı değerlendirme ve
topluluk ziyaretleri ile kalite kontrolu yapılır.
Teftiş Kurulu, Topluluk tarafından sağlanan kaynakların
uygun kullanımını gözetir. Üniversiteler ve yüksek öğretim kolejleri,
mali harcamaların yasallığı açısından Flemenk Hükümetinin finans
müfettişlerinin gözetimine tabidir.
ahmetk@meb.gov.tr 27
Topluluk Teftiş Kurulunun çalışan personeli üç ana grupta
toplanır. Eğitim internet servisi sadece kalite kontrolundan
sorumludur. % 50 si resmi ve kamu yardımı alan paralı internetten,
% 50 si de kamu yardımı alan ücretsiz internetten sağlanır.
Mevcut yeni bir uygulama ile okullarda internet üzerinden
gözetim sistemi oluşturulmuştur. Bu yöntemle Teftiş Kurulu uzaktan
bilgi sağlamaktadır.
Flemenk Topluluğunun Teftiş Kurulu ve Denetim
Süreci
Teftiş Kurulunun yapısal fonksiyonları, 17 Temmuz 1991
tarihli kararnamede; bütün eğitim kademelerinde ile yüksek
öğretimin kolejlerini de de denetleyecek şekilde organize edilmiştir.
Teftiş Kurulu üyelerinin yarısı en az on yıllık hizmeti olan
öğretim personelinden, diğer yarısı da kamu yardımı alan bağımsız
okullardan seçildiler.
Bunlar; temel eğitim, ortaöğretim, yüksek öğretim kolejleri,
yetişkin ve part time eğitim gibi gruplaradır. Diğer yandan rehberlik
için de bir teftiş kurulu vardır.
14 Temmuz 1998 tarihli Flemenk kararnamesinin 113
Maddesinde; 17 Temmuz 1991 tarihli kararnameyle bağlantı
kurularak. Bu maddede Teftiş Kurulunun genel kontrolu ve yönetimi
Denetim Konseyine havale edilmiştir.
Denetim Konseyi; Teftiş Kurulu genel müfettişleri ve Eğitim
Gelişim Bölümünden oluşmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanı Denetim
Konseyinin de Başkanıdır. Flemenk Hükümetinin emirleri üzerine;
Denetim Konseyi, Teftiş Kurulunun eğitim kuruluşları ve
merkezlerinde kalite değerlendirme yönetimi ve etkili eğitimsel
denetim fonksiyonu yerine getirme görevi vardır. Bu yüzden
Denetim Konseyi, gerekirse eğitim politikaları üzerine önerilerini
Eğitim Bölümü ile bağlantı kurarak düzenler. Denetim Konseyi
görevlerini, Teftiş Kurulunun belirlenmiş esasları doğrultusunda
koordine eder ve yönetir. Denetim Konseyi; Teftiş Kurulunun eğitim
ahmetk@meb.gov.tr 28
sisteminin durumu hazırladığı “Yıllık Raporu” üzerinde koordine
görevi vardır
Teftiş Kurulu, yasal bir süreç içerisinde okul denetimleri
yoluyla Topluluk kaynaklarının kullanımın performans
değerlendirmesini yapar. Bunun için Teftiş Kurulu için alt birimlerde
rehberlik yaparlar. Diğer yandan Teftiş Kurulunun eğitim
politikalarına karşı da rehberlik fonksiyonu görevi vardır. Okul
kademelerine göre genel eğitim ve müfredat politikalarının gelişimi
üzerine uzaktan etkili eğitim politikaları hakkında bilgi verilir.
Teftiş Kurulunun bir grubu felsefe ve din kurslarını kapsayan
bütün konuların öğretiminden tam olarak sorumludur.
1989 dan beri Eğitim Bakanlığının yetkisi altında Teftiş
Kurulu öğretme ve öğrenme hedeflerinin değerlendirilmesinden
sorumludur ve öğretmenlere bireysel veya öğretmen gruplarına
yetkileri dahilinde destek olmaktadırlar.
Teftiş Kurulunun Görevleri
· Hükümet tarafından onanmış eğitim kurumları tarafından
hazırlanan müfredatın uygunluk gözetimini yapma;
· Eğitim kurumlarının konu ve konu bağlantılı alanlarındaki
istekliliği kontrol etme;
· Okuldaki zamanlamanın uygunluğunu kontrol etme;
· Okul araç-gereçleri, öğretim araçları, dil kanunlarına uyma ve
okul yerleşiminin hizjenik ortamlarını denetleme;
· Eğitim kuruluşlarının fonlarının kullanımına rehber olma;
· Eğitimin hedefleri üzerine rehberlik yapmaktır.
Teftiş Kurulu farklı kademelerdeki öğretim, okul iklimi ve
okul kurullarının çalışmaları kontrol etmenin yanı sıra kabul
edilebilir eğitim hazırlıklarını da kontrol eder.
Teftiş Kurulu eğitim kurumlarının okul gelişim planları veya
öğretim metotlarının uygulamalarına destek verir..
ahmetk@meb.gov.tr 29
Felsefe ve din kurslarında felsefi veya dini topluluklarının
kendi kendilerini organize etmelerine destek olur. Onların müfredat
gelişimi, hizmetiçi eğitim servisleri ve öğretmenlerin gelişimlerinden
de sorumludur. özellikle eğitim özerkliği, din ve ahlak kurslarının
denetimini de yapar
Denetim Süreci
Teftiş Kurulunun çalışma metodu beş evreye sahiptir. İlk
evre, okul bilgilerinin toplanmasını ve sonra analiz edilmesini içerir.
Bu bilgiler birkaç kaynaktan elde edilir. Genel yönetim, bir önceki
denetim ziyareti ve okulların kendilerine hem doğrudan hem de yazılı
olarak baş vurulur. Bilgiler üzerine raportör müfettiş uzaktan okulun
başlangıç bilgileri üzerine bir görüş hazırlar.
İkinci evre, raportör müfettiş okulu ziyaret eder ve başvuru
raporuyla gerçeği kıyaslar. Bundan sonra, rapora ilave yapılarak
değiştirme yapılır. Özellikle ikinci evrede okulun kendi hazırlıkları
ve kendi planları doğrulanır. Bu yüzden okulun çalışma planındaki
konular hakkındaki bilgilere dikkat edilir, onların gerçek olup
olmadığına ve sebeplerine bakılır. İkinci evre başvuru raporunun
final revizyonu için sonuçlandırılır.
Üçüncü evre, kalite gözetimini aslının oluşturur. İlk
öğretimde üç veya dört kişilik, ortaöğretimde altı veya sekiz kişilik
bir denetim takımı okulun göstergeleri ve fonksiyonları ile genel
standartları analiz etmek için okula gider. Bu bir haftayı alır.
Özellikle teftiş kurulunun takım olarak çalışmalarının yanı sıra
mümkün olan sınıf aktivitelerinin konu gözlemlenmesi için
müfettişlerin bir grubu sınıflara kişisel ziyarette bulunurlar. Yerel
yönetimlerle okul ziyaretlerinin çalışma planının hazırlanması
önemlidir.
Dördüncü evre, denetim takımı tarafından toplanmış bütün
bilgilerin derlenmesi ve görüşülmesidir. Bu görüşme, okulun kuvvetli
ve zayıf yönlerinin final raporunda hazırlanmasına öncülük eder.
Sonuçta, beşinci evre, dördüncü evrede hazırlanan raporun,
okulla mutabakat görüşmesi ve sonuç raporunun hazırlıklarının
tanımlanmasıdır.
ahmetk@meb.gov.tr 30
Denetim raporunun sonuç bölümü; olumlu yönlerin yanı sıra
eksikliklerden oluşmalıdır. Her olumsuz öneri okula veya ilgili
birimlere gönderilmektedir.
O zaman, Teftiş Kurulu Eğitim Değerlendirme Bölümünün ilk
öğretimdeki değerlendirme araçlarından birini kullanır. Ortaöğretim
için değerlendirme araçları hazırlanmış olmalıdır. Diğer eğitim
kurumlarında araçlar Teftiş Kurulunun kendisi tarafından belirlenir.
Teftiş Kurulu ve Okullar Arasındaki Bağlantı
Teftiş Kurulu ve okullar arasında dikkat edilmesi gereken bir
hususta; okul analizleri karşılıklı bir güven ortamı içerisinde
yapılmalıdır.Yalnız sonuç raporlarıyla değil, okul çalışmalarının üst
düzeyde geliştirilmesiyle ilgili bir iç değerlendirmeyle uyumlu
olmalıdır.
Teftiş raporları gerçeklerle kontrol edilebilen kıyaslanan
bilimsel bir rapor olmanın yanı sıra, bilakis kelimelerle
yorumlanabilen duyu ve düşünceleri yansıtır. Bu rapor tamamlanmış
okul analizlerinden sonra okula rehberlik amacıyla gönderilir.
Denetim raporu son kullanıcılarından birincisi Eğitim
Bakanlığıdır, eğitim alanıyla ilgili bilgileri politika oluşturulması
amacıyla Flemenk Parlamentosuna düşünce olarak sunar. İkinci
kullanıcı okul gelişim kurullarıdır ki kendi pedagojik destekleri için
iç değerlendirmelerini yapmanın en iyi yoludur.
Rehberlik Eğitim Merkezleri Teftiş Kurulu
Rehberlik eğitim Merkezleri Teftiş Kurulunun görev listesi 17
Temmuz 1991 sayılı genelgede yer almıştır.
· Yetkili merkezlere mali konularda yol gösterme;
· Merkezlerin komple yasal önceliklerinin uygulamasını
sağlama;
· Politik planı hazırlama ve bağlantıları sağlama;
· araç-gereç kalitesinde ihtiyaç göre gerekli bağlantıyı
sağlama;
ahmetk@meb.gov.tr 31
· Rehberlik Eğitim Merkezlerinin 1 Kasım 1998 emrindeki
şartlara göre kalite politikasına destek verme;
· Rehberlik Eğitim Merkezlerinin çalışmalarında eğitim
politikaları üzerine rehber olma,
· Topluluk okullarına ziyaretlerin hazırlamasını sağlama;
ve bütün görevleri kanunlar ve direktifle göre düzenlemektir.
Teftiş Kurulunun üyeleri en az iki yıllık bir periyotla ortalama
beş defa aynı kurumu ziyaret ederler .Müdürlüğün ve yönetim
kullarının bütün çalışmalarına bakarlar.
Rehberlik Eğitim Merkezlerinin kalite politikaları, okulların
politik bağlantıları, politik plan uygulamaları periyodik olarak
sağlanır. Teftiş Kurulu, çok sayıda uzmanı içeren ziyaretçi
komisyonların bir parçasıdır.
Merkezlerin Teftiş Kurulu, Hükümetin emirleri üzerine politik
değerlendirme ve politika oluşturma üzerine işbirliği yapar
Teftiş Kurulunun Değerlendirilmesi
Teftiş Kurulu ve Eğitim Bölümü Çalışanları, 14 Temmuz
1998 tarihli Genelge ile yeni bir değerlendirme sistemiyle
tanışmışlardır. Teftiş Kurulunun veya Eğitim Gelişim Bölümü
servisleri bu genelgede yer aldığı şekliyle her bir üyesi ile bağlantılı
olarak bir yılda üç aylık veya daha çok çalışmalarını şart koştu.
Personelin performans algılamaları, kabul edilebilir öncelikli
setlerle, foksiyonel pozisyonları değerlendirme muhtevasını ihtiva
etmektedir. Değerlendirme temelde iş tanımlarına göre performe
edilmektedir. Değerlendiriciler ve üye arasında karşılıklı anlaşmalar
vasıtasıyla kuruluşların kabul edilebilir değerlendirme periyoduna
başlanır. İki yöne ayrılmış olabilir; gerçekten sürekli ve belli bir
periyotla sınırlanmış görevlerle bağlantılı iş tanımlardır. Görevler
ölçülebilir ve kıyaslanabilir olmalıdır. Bütün kişiler için görev
tanımları beceri ve yeterlilik içermelidir.
Özellikle, değerlendirme en az yıllık olmalıdır. Teftiş
Kurulunun ve Eğitim Bölümünün bütün çalışanları en az iki
ahmetk@meb.gov.tr 32
gözetmen tarafından değerlendirilmelidir. Değerlendiriciler en az
farklı iki bölümün elemanı olmalıdır. Değerlendiriciler, Teftiş Kurulu
ve Eğitim Gelişim Bölümünün bütün üyeleri için bir eğitici program
hazırlamak zorundadır.
Değerlendirmede aşağıdaki süreci takip edilir;
Birincisi, çalışan üyeler kendilerini değerlendirirler. Bir veya
birden çok değerlendirici ile personel arasında kendi kendini
değerlendirme görüşmesi esnasında yüz yüze görüşülerek
performans açıklamasında bulunur. Değerlendirme, değerlendirici
tarafından bir değerlendirme raporundan alınmış yazının dökümüdür.
Bu rapor, final sonucunun eksikliğini ihtiva etmez. Personel
değerlendirme görüşmelerinden sonra düşüncelerinin tamamına izin
verir veya raporu kabul eder. Değerlendirme raporu, düşünceleri
kapsayan, bir değerlendirme dosyasında tutulur.
Bir personel bir değerlendirme kararıyla aynı görüşte değilse
“Başvuru Kurulu”na başvurabilir. Başvuru Konseyi haklı durumları
bir öneri halinde yayınlar. Müfettişler Kurulu görev yetersizlikleri
hakkında kesin olarak yetkilidir. Genel Müfettişler , baş genel
koordinatör veya Eğitim Bölümü Başkanı yetersiz bir görüş hakkında
Flemenk Hükümetine görüş bildirebilir. Flemenk Hükümetinin kararı
bir sebeple ilgilidir. Karar, personelin değerlendirme raporunda
toplanarak saklanır.
Teftiş Kuruluna veya Eğitim Gelişim Bölümüne sürekli
atanmış bir üye, Teftiş Kurulu veya eğitim Gelişimi Bölümündeki
görevinde bir değerlendirmede iki yılda üç defa yetersizliği kabul
edilmişse mesleki yetersizlik nedeniyle görevine son verilebilir.
Teftiş Kurulu veya Eğitim Bölümüne zorunlu veya belli bir
sözleşmeyle atanmış üyeler bir defa yetersizlikleri durumunda
görevine son verilir.
Ahlak ve Din Kursları Bağlamında Destek ve Kontrol
1 Aralık 1993 de yapılan düzenlemede, Temel Eğitim ve
Ortaöğretimde Ahlak ve Din Dersi konuları ile öğretmenlerin eğitimi
ve yüksek eğitim kolejlerine destek olmak amacıyla bir “Denetim
Esasları” hazırlanmıştır.
ahmetk@meb.gov.tr 33
Dini toplulukları veya dernekleri, toplulukların yasal
temsilcileridir. Bu temsilci kurullar okullarda ahlak ve din
öğretiminin denetimine destek vermektedir. Onlar, öğretmenlerin
hizmetiçi eğitiminden ve müfredatın gelişiminden de sorumludur.
Atanmış danışman müfettişlerin tanımlanmış görev ve
sorumlulukları;
· Bütün öğretim materyallerinin kullanımını denetlemek,
· Sınıfların felsefe veya din kursları öğretimi için yeterliklerini
denetlemek,
· Kademelere göre öğretme ve öğretimin kalitesi denetlemek,
· Mevcut girişimler ile ilgili olarak hükümete rehber olmak,
Teftiş Kurulu Başkanı Genel Koordinatördür. Eğitim
Bölümü Genel Koordinatörü bu gruptaki danışman müfettişlerin
genel koordinatörlüğünden sorumludur.
Ulusal veya Topluluk Kademelerinde Değerlendirme
Okulların tam tetkiki ve analizinde kalite kontrolu temel
alınmıştır. Okullar, tüm fonksiyonlarıyla konu ve öğretmen bağlantılı
olarak belirli aralıklarla sistematik bir değerlendirmeye sahiptir.
Teftiş Kurulu; içerisinde girdi, süreç ve çıktı göstergeleri olan bir
model kullanır.
Teftiş Kurulları tarafından eğitim kalitesini geliştirme
konuları ve gözetiminin tamamlanması okul analizlerinin önemli bir
parçasıdır. Sonuçta, müfettişler öğrenme alanları ve konularında bir
test hazırlamalıdır. Hazırlanan bu testler geri besleme (feedback) için
okulun bütün kategorilerinde uygulanmalıdır.
Her yıl Teftiş Kurulu, Flemenk Parlamentosuna ana denetim
sonuçlarının bir özetini sunar.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment