Bulgaristan’ın Eğitim Denetimi

BULGARİSTANIN EĞİTİM DENETİMİ
Bulgaristan’ın yönetim şekli cumhuriyettir. Eğitimin
sorumluluğu Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığına verilmiştir.
Bulgaristan’da zorunlu öğretim 7-16 yıları arasında (9) yıllık
bir süreyi kapsar.
Öğretim sürecinin denetimi ve değerlendirilmesi, Eğitim
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Teftiş Kurulu, okul müdürleri
ve müdür yardımcıları arasında paylaşılmıştır. Bakanlığın özel bir
bölümünün adı “Genel Okul Teftiş Kurulu” yönetimi adını alır ve
Bölgesel Teftiş kurulları ile okulların çalışmalarını denetler. Bakanlık
müfettişleri (Bakanlık ekperleri) ulusal eğitim kademesindeki, genel
eğitim, mesleki eğitim ve yüksek öğretimin farklı alanlardaki
öğretimi, bireysel sınıfları vb bölümlerin denetimin yaparlar.
Ülkenin değişik bölgelerinde (28) Okul Teftiş Ofisi oluşturulmuştur.
Bunlar yetkilendirilmiş özel kurullardır. Bu kurullar planlama,
organizasyon, koordinasyon ve her bir bölge içerisinde okul
çalışmalarını kontrol ederler. Bölgesel Teftiş Kurulu personeli
(müfettişleri) ortaöğretimin düzenlenmesi ve farklı okul
disiplinlerden ( alanlarının) sorumlu eksperleridir.
Bakanlık Müfettişleri ve Bölge Müfettişleri okul müdürleri
arasından yapılan yarışma sınavı sonunda Bakanlık tarafından
atanırlar. Okul müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer personel
okul müdürleri tarafından atanır.
Yerel kademede her bir belediye bünyesinde eğitimden
sorumlu bir müfettiş görev yapar. Okul müdür ve müdür yardımcıları
da öğretim süreci ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesinde güç
sahibidir.
Denetim, yönetim kurullarının diğer çalışmalarından bağımsız
değildir, bundan dolayı yönetimin bir parçasıdır.
Son yıllarda, bir “Ulusal Test Merkezi” “Eğitim ve Bilim
Enstitüsü”nün içinde kurulmuş, eğitim sisteminin çıktılarının
değerlendirilmesinde ana araştırma fonksiyon görevini yapmaktadır.
ahmetk@meb.gov.tr 54
Denetleme kurulları, okulların yasal gözetiminden, okul
müfredatı ve öğretim metotlarının etkinliği ile kamu eğitiminde
performans düzenlemelerinin yanı sıra sınavların organizasyonundan
da sorumludur. Denetleme kurulları çalışmalarında, öğretmenleri
değerlendirir ve eğitimde kaliteyi sağlarlar.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment