Danimarka’nın Eğitim Denetimi

DANİMARKANIN EĞİTİM DENETİMİ
Danimarka anayasal monarşi ile idare edilir. Yasal güç Kraliçe
ve Danimarka Parlementosunun elindedir. Diğer Avrupa Ülkelerindeki
yönetim gözetimi ve denetimi 1960 yıllarda lağvedilmiştir. Onun yerini
ulusal rehberlik sistemi almıştır. Rehberlik görevini ise tam gün veya
yarım gün çalışan öğretmenler yapmaktadır. Danimarka’da eğitim
öğretimin sorumluluğu ve kontrolu; eğitim kademelerine göre merkezi
otorite, kantonlar, belediyeler ve özel kuruluşlar tarafından
paylaşılmıştır.
Sorumlulukların dağılımı eğitim kurumunun çeşidine ve eğitim
kademelerine göre değişiklik gösterir. İlk ve alt ortaöğretim veren
okullar belediyelerin, üst orta öğretim ve üniversiteye hazırlık kursları
kantonların (ilçelerin) sorumluluğu altındadır.
Merkezi yönetim kanun yapma ve yönetim süreçlerinde çok
önemli rol oynarlar. Yasa koyucu tarafından hazırlanan kanunlarda tüm
amaçların belirlenmesinin yanı sıra eğitim kademeleri için ana
çerçeveler belirler, muhtelif araçlar ve tedbirlerle de yönetim sürecini
yönledririr. Bunlar;
· Eğitim kurumlarının uymak zorunda olduğu resmi kararların,
genelgelerin ve emirlerin yayınlanması,
· Direktiflerin ve tavsiye kararlarının duyurulması,
· Bitirme sınavlarının genel denetimlerinin yapılmasıdır.
Aslında, Danimarka’ da Teftiş Kurulu adında bir yapı
oluşturulmamıştır.Eğitim Bakanlığı’nın eğitim- öğretim sistemi
üzerindeki etkisi bazı vasıtalarla gerçekleştirilir. Genel denetmen
tarafından belli bölgelerdeki müfredatların kabulü, genel sınavların
kontrolu, memurların atanması ve bunların onay işlemlerini
gerçekleştirir.
İlçe (kanton) ve belediye yetkilileri okullarının gözetiminden
sorumludur. Her okul, aileler tarafından seçilmiş veya belediyeler
tarafından görevlendirilmiş bir müfettişle bağlantı kurar.
ahmetk@meb.gov.tr 63
Bazı belediyeler, kitap koleksiyonları, kurs faaliyetleri ve
yerel danışmanları olan pedagojik ihtiyaç merkezlerine sahiptir. Buna
benzer yapı kantonlarda da bulunmaktadır. Ortaöğretim ve ilköğretim
okulları için alan/branş danışmanları vardır. Devlet bu danışmanlarla
irtibat halindedir.
Mesleki eğitim-öğretim alanında da devlet danışmanları
vardır. Üniversite de danışmanlık sistemi yoktur
Yüksek öğretim ve üniversitelerde kontrol özdeğerlendirme
ve karşılıklı komite ziyaretleri ile yapılmaktadır.
Eğitim Gelişim Servisinin bir fonksiyonunun da (Dienst voor
Onderwijsontwikkeling – DVO), Teftiş Kuruluna benzer bir bilimsel
servis gibi düşünülmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment