Federal Almanya’nın Eğitim Denetimi

FEDERAL ALMANYA’NIN EĞİTİM DENETİMİ
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde eğitim politikasının ve
eğitim planlamasının sorumluluğu devletin federal yapısına uygun
olarak belirlenmiştir.
Federal Anayasa ve eyalet yasaları uyarınca genel eğitim
sistemi devletin gözetimi altındadır. Federal Alman Anayasası,
devletin yükümlülüklerini eyaletlere devretmiştir. Bu yüzden eğitim
sisteminin yönetimi ve düzenlemesi eyaletlerin sorumluluğundadır.
Esas itibariyle ilk ve ortaöğretim okulları yerel yönetimlere, yüksek
okullar ise eyalet yönetimine bağlıdır.
Eyaletler okulların her türlü çalışmasından sorumludur.
Devletin verdiği yetki ve ödevler yerine getirilirken anayasa
korumasındaki temel haklar göz önünde bulundurulur.
Devletin gözetimi altında bulunan özel okulların
diplomalarının tanınması, devletin belirlediği kurallara,
öğretmenlerin niteliğine ve sınav yapma şekline bağlıdır.
Almanya’da federal düzeyde ve eyaletlerde “ Teftiş Kurulu”
yapısına ilişkin bir yapılanma yoktur. Müfettiş veya bu sıfatı alan
kişiler de yoktur. Ancak, okul öncesi eğitimde ve ilköğretim okulların
gözetim ve gözetmeleriden bahsedilmektedir.
Anaokulu, 3-6 yaş arası çocukları kapsayan okul öncesi
eğitimin geleneksel yapısıdır. Anaokullarına devam zorunlu değildir.
Anaokularının denetlenmesi veya gözetlenmesi ise gençlik dairesi
veya sosyal daireler tarfından yapılmaktadır.
Eyalet Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı genel ve mesleki
eğitim kurumlarının yönetimi ve gözetiminden sorumludur.
Eyalet yetkikileri kursların içeriği, öğretim etkinlikleri,
öğretmenlerin ve çalışan personelin performans gelişimlerinin
gözetiminden sorumludurular. Genellikle okulların yönetiminden
sorumlu üç kademeli bir yapı gözlenmektedir. Eyalet yönetimleri üst
kademeyi, okulun bulunduğu bölgenin eğitim ve kültürel işlerini
düzenleyen bağımsız ofisler orta kademeyi, yerel okul ofisleri alt
kademeyi oluştururlar.
ahmetk@meb.gov.tr 72
Genellikle Liseler (Gymnasien), karma okullar (Berufliche
Schulen), meslek okulları ve genel eğitim veren alt orta dereceli
okullar olan “Realschulen” doğrudan eyaletin yönetiminde
bulunmaktadır. İlkokullar ile “Hauptschulen” ve “Grundschulen” ler
ise orta kademe ve okul yönetimlerinin gözetimi altında
çalışmaktadır.
Mesleki eğitim okullarının sorumluluğu eyaletlerdedir.
Ancak, şirketlerin yürüttüğü mesleki eğitimin sorumluluğu federal
yönetimdedir. Şirketler ve meslek okullarının eğitimleri
birbirlerinden ayrı düşünülemez. Mesleki eğitim ikili bir sistemin
denetimi altındadır. Bu işbirliği,ilgi alandaki iş ve sanayi
kuruluşunun işverenlerinin kamu kuruluşlarının mesleki eğitime
katılması ile sağlanır. Bu bağlamda mesleki eğitim federal hükümet
ile eyaletlerin gözetiminde yapılmaktadır. Yasal kurallar
çerçevesinde kendi kurulları tarafından yönetilen yüksek öğretim
kurumları, doğrudan federal hükümete karşı sorumludur.
Okullar, yasal gözetim (Rechtsaufsicht), akademik gözetim
(Fachaufsicht) ve kamu okulları (Dienstaufsicht) gözetimi
yönlerinden eyalet yönetiminin gözetimi altındadır.Yüksek okullarda
gözetim yetkisi ise Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı’ndadır.
Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı, 1998 yılında yapılan
Standartlar Konferansında, eyaletlere yardım etmek üzere kalite
değerlendirme sürecini başlatmıştır. Eyaletlerdeki bu çalışmalarla,
kalite sağlanmasına yönelik olarak okulların değerlendirilmesinde
standart ölçütler belirlenmiştir. Bu değerlendirme süreci merkez ve
merkez dışı eylem stratejilerini kapsamaktadır. Bu kapsamda:
· Eyalet kademesinde merkezi testler ( örneğin, bir okuldaki
sınıflar arasında başarı kıyaslaması yapmak);
· Karşılaştırma testleri ( özellikle; matematik, Almanca ve
birinci yabancı dilde);
· Sınav dışı ortalamalar veya sınav çalışmalarında dış
kıyaslamaları (merkezi sınav sonuçlarının göz önünde
bulundurulması);
· Bir noktaya odaklanmış değerlendirme süreci;
ahmetk@meb.gov.tr 73
· İç ve dış değerlendirme (diğer eyaletlerin Abitur sınavlarına
karşılıklı katılımı);
vb çalışmalar yapılmaktadır.
Her eyaletin kendi stratejileri içinde kalite değerlendirme ve
kalite güvencesi sağlamak için; bazı ölçümleri, her bir okulun
bağımsız düzenlemesini, okul programlarının gelişimini, okul içi
ilişkileri, okulların gözetim yetkilerinin rehberlik fonksiyonlarını
düzenlenmesini ve bazı değerlendirmeleri kapsar.
Eyalet eğitim ve kültür işleri bakanlarının, Ekim 1997 deki
Standartlar Konferansı sonucu, Eyaletlerdeki okul sisteminin kalite
yükseltilmesi sürecinde, Eyalet kademesinde bütün birimlerine
yetkilerin dağıtılması kararlaştırıldı. Bunlar Federal Almanya için de
başarım kıyaslamasını kapsamaktadır. Sonuçta bu durum aşağıdaki
noktaları içine almaktadır.
· Farklı okul çeşitlerinin ve müfredatın farklılıklarının özellikli
çerçeveye uygunluğu,
· Ana dil, diğer diller,matematik, teknoloji ve doğa bilimlerinde
yeterlikleri,
· İç personelin sosyal becerilerin gelişimidir (personelin
sınıflandırılması)
Başlangıçta, orta öğretim kademesinde ulusal kıyaslamanın
araştırılması karara bağlanmıştır. Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları
Standart Konferansında akademik kurumlar hariç araştırmalarda,
kıyaslama koşularının ayrıntıları belirlenmiştir.
Federal Hükümet ve Eyalet Kalite Değerlendirme Kurulları
arasında; okullar ve okul sisteminde kalite geliştirme için pilot
programın uygulanması yönünde bir anlaşma imzalanmıştır.
Merkezden seçilen pilot okullar için gerekli görülen bir genel
performans kalite değerlendirme esasları yayımlanarak, her
kademede eğitim performanslarının yükseltilmesi amaçlanmıştır.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment