Fransa’nın Eğitim Denetimi

FRANSA’NIN EĞİTİM DENETİMİ
Fransa’nın 1958 tarihli Anayasası yürürlükte olup, idare şekli
cumhuriyettir. Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı önemli
görevler üstlenmiştir. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Başbakan Cumhurbaşkanı ve parlamentoya karşı sorumludur.
Metropol yerleşimin yoğun olduğu Fransa (22) bölgeye, her
bölge kendi içerisinde (2-8) metropole ayrılmıştır. Fransız
topraklarında (96) metropol, (5) denizaşırı yerleşim yeri
bulunmaktadır.
Ülkenin ve eğitim sisteminin resmi dili Fransızcadır. Eğitim
politikasından, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Eğitim ve
Araştırma Bakanlığı sorumludur. Diğer bakanlıkların da kendi
sahalarında eğitimle ilgili sorumlulukları vardır.
Yönetimin Denetimi
Eğitim Yönetimi Genel Müfettişleri bir müfettişler
topluluğudur. IGAEN seçkin bir denetim kurulu olarak yönetim
görevleri değiştirilmiş olarak 1965 yılında Bakanlığı bağlı olarak
kuruldu. IGAEN; genel müfettişler, genel müfettiş yardımcıları ve
müfettişlerden meydana geliyordu, Ulusal eğitim bölümünün
ortaöğretim bölümlerinden sorumlu olup, Müfettişler ve Müfettiş
Yardımcıları Eğitim Bakanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu
tarafından atanıyorlardı. Genel denetim üyelerinin denetim görevleri,
bir genel müfettişin başkanlığında yetkili gruplara fonksiyonel olarak
paylaştırılıyordu. Bu görevler 1988 de yeniden tanımlandı., onlara
personel denetimi, merkezi ve académie servileri ile kamu
kurumlarının kontrolundan ayrı olarak, Eğitim Bakanlığının yönetim,
finans, muhasebe ve ekonomik alanlarının kontrolunun sorumluluğu
da verildi. IGAEN sınav işleri, okul organizasyonları, okul bilgi
işlem ağlarının değerlendirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının uygunluk ve
planlamaları ile Bakanlığın parasal kaynakların yönetiminden de
sorumlu tutuldu.
ahmetk@meb.gov.tr 80
Ulusal ve Avrupa Birliği Kademesinde Değerlendirme
Fransa’ da bütün Merkezi Devlet yönetiminde olduğu gibi,
Eğitim Bakanlığında da yönetim görevi ile donatılmış bir genel
denetim topluluğu oluşturulmuştur. Diğer yandan eğitim misyonunun
özel yapısı içerisinde oryantasyon edilmiş denetim topluluğu da
vardır. Kurumsal olarak, genel müfettişler Bakanlığın genel
rehberleri olarak okul programlarının hazırlanmasında büyük rol
alırlar . 10/7/1989 tarihli Eğitim Kanununa uygun olarak denetim
topluluklarında yeni görevler üstlenmişlerdir.
Eğitim Yönetimi Genel Müfetişleri (IGAEN)
IGAEN in statüsü 14 Nisan 1965 gün ve 65-299 sayılı
Kararda belirtilmiştir. Genel Müfettişlerden birisi (5) yılda
yenilenmek üzere Başmüfettiş olarak Eğitim Bakanlığı tarafından
atanır. Başmüfettiş kurumun çalışmalarını, bütün merkezi raporların
hazırlanmasını koordine eder ve topluluğun lideridir. Topluluğun
görevleri, denetlemek, değerlendirme ve rehberlik yapmaktır.
Yönetim Müfettişleri, yönetim, finans, muhasebe ve ekonomik işleri
ile de ilgilenir. IGAEN personel, merkezi ve akademik bölümler,
kamu kurumları ve Eğitim Bakanlığına bağlı bütün yüksek eğitim
kurumlarıyla da ilgilenirler. Bakanlık tarafından her yıl bir yıllık plan
hazırlanır. IGEAN öncelikli belirlenmiş ana ulusal konular üzerinde
değerlendirme yapar. 10/7/1989 tarihli kanunun 25. Maddesine göre,
IGAEN genel rapor üzerinden seçilmiş özellik arzeden konular
üzerinde görüşme yapar, karara bağlar ve görüş bildirir. Bu rapor da
kamu yararı gözetilir.
Eğitim Yönetimi Genel müfettişlerinin yanı sıra Kütüphaneler
Genel müfettişleri Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar, üniversite
kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, metropol ve belediye
kütüphanelerinden sorumludurlar.
Eğitim Genel Müfettişler Kurulu (IGEN)
9/11/1989 tarih ve 89-833 sayılı Kararda IGEN in statüsü ve
görevleri yeniden tarif edilmiştir. IGEN üyeleri bir Devlet doktora
veya bir agrégation derecesine sahip çalışan öğretmenler arasından
belirlenen üyelerdir. Onların isimleri; Genel Müfettişlerden (7)
ahmetk@meb.gov.tr 81
üyelik bir komisyon, Eğitim Bakanlığı merkez Yönetiminden (7)
genel müdür ve (7) Üniversite profesörü tarafından Eğitim
Bakanlığına teklif edilir. Bu grubun beşte biri Bakanlar Kurulu
tarafından atanabilir. Eğitim Genel Müfettişleri Kurulu doğrudan
Bakana bağlı olarak çalışır.
Genel Teftiş Kurulu Dekanı (Başkanı) çalışan müfettişler
arasından Bakanın teklifi üzerine beş yıllık bir dönem içinde atamsı
yapılır. Genel Müfettişler, iki yılda bir yenilenmek üzere özel
gruplarda yer almak üzere Bakan tarafından atanır. bu grupların şu
andaki sayısı (14) dür. Gruplardan (12) si: Biyoloji-Jeoloji, Ekonomi-
Yönetim, Beden Eğitimi ve Spor, Sanat Eğitimi, Tarih-Coğrafya,
Modern Diller, Humanizm, Matematik, Felsefe, Fizik ve Kimya,
Sosyal Bilimler, Endüstri Bilimi ve Teknolojidir. Özel bir grup
ilköğretim eğitimi, bir grupta diğer kuruluşlar içindir. IGEN’ in
görevleri arasında: yüksek öğretim kuruluşlarından üç alanı da
kapsar. Bunlar: Denetim gözetmenliği, yönetim, öğretim, eğitim ve
rehber personel eğitimine katılım ve onların eğitimi ile onlara iş
verme vb görevlerdir. Değerlendirmeler, okullar, eğitim şekilleri,
öğretimin içeriği, müfredat, öğretim metotları vb konulardır.
Kurulun görevleri arasında değerlendirme metotlarını geliştirme,
öğretmen oranlarını belirleme, eğitimle ilgili yıllık devlet raporunu
hazırlama sorumluluğu da vardır.
Bölge Müfettişleri
Mıntıka veya yönetim birimi başkanı Akademie olarak
adlandırılmaktadır. Akademieler müfettiş yetkisine sahip olup, genel
müfettişlere bağlı olarak çalışan bölge müfettişleri ile birlikte
ortaöğretim öğretmenlerinin disiplin ve sicillerinden sorumludur.
İlköğretim okulları ve öğretmenleri bölge müfettişlerinin
sorumluluğundadır.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment