İspanya’nın Eğitim Denetimi

ISPANYA’NIN EĞİTİM DENETİMİ
İspanyanın yönetim şekli parlamenter bir monarşidir. 1978
İspanyol Anayasasına göre ülkenin yönetimi; devlet, özerk bölgeler,
vilayetler ve belediyelerin sorumluluğundadır. Devlet düzeyinde,
eğitim denetim sistemi, Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı
olarak teşkilâtlanmıştır.
Yönetim gözetimi ve denetimi üniversite dışı ve üniversite
eğitiminden ayrı olarak tanımlanmıştır. İspanya’da eğitim denetimi
iki kademeli oluşturulmuştur. Bunlar “ Yüksek Denetim” ve “
Teknik Denetim” dir.
1978 Anayasasında Eğitim sistemini denetleme kamu
yetkililerinin sorumluluğundadır Bu görev Devletin Yüksek
(Senior) Denetim Servisine verilmiştir.
Ülkeye ait devlet denetim servisleri, eğitim yetkisine sahip
yedi özerk toplulukta kurulmuştur. Eğitim Sisteminin düzenlenmesi,
eğitim standartlarının yükseltilmesi senior müfettişlerin
sorumluluğundadır.
Her bir Özerk Topluluk kendi denetim servislerinin
organizasyonundan ve çalışmalarından sorumludur.
a.Yüksek Denetim
Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığının yükümlülüklerinden birisi
de devletin eğitim kademesinde yer alan Senior Denetim Servisinin
Performansını sağlamaktır. Bir teknik kurul olarak Yüksek Denetim
Kurulunun görevleri:
Yüksek Denetimin çalışma alanı, plânların ve programların
onaylanması, müfredat hazırlık çalışmaları, rehberlik hizmetleri,
öğretim mataryellerinin temin edilmesi, öğretim kademe ve
servislerinin ders durumlarının belirlenmesi, diplomalar ve
sertifikalar ile devlet kurslarının uygunluğunun kabulü, dil öğretimi
ve öğrenme zorluğuna karşı haklarının korunması, öğretim
güvencesinin sağlanması, yardımların temin edilmesi konularını
kapsamaktadır.
ahmetk@meb.gov.tr 108
Özerk toplulukların teknik olarak denetim fonksiyonlarını
kurmak için eğitim denetim kurullarının oluşturmak, ek görevleri
arasındadır. Diğer yandan hem kamu hem özel bütün kuruluşların
eğitim programlarını ve çalışmalarını düzenlemektir.
Diğer yandan müfredatlara uygun test kitapları ve diğer
öğretim materyallerini ile zorunlu konu mataryellerini Devlet
düzenine göre uygun müfredatla öğretilmesini sağlamak; eğitim
kademelerinde eğitim sisteminin genel organizasyonunu kurmak vb
birçok işin yapılmasına yardımcı olmak ve rehberlik yapmaktır.
Özerk bölgeleri de kapsayan yıllık devlet raporunu hazırlamak
Yüksek Denetim Kurulunun görevleri arasındadır.
b)Teknik Denetim
Teknik denetim Servisi iki amaca yönelmiştir. Bir yandan
eğitim toplulukları ve yönetim kurullarının eğitim sisteminin
kalitesini geliştirmek, öğretmenler için sürekli eğitim ve pedagojik
destek sağlamak, diğer yandan eğitim sistemini değerlendirme ve
kontrolu Teknik Müfettişlerin sorumluluğu altındadır.
Bölgelerde ve Vilayetlerde Değerlendirme
Üniversite dışı kuruluşların iç değerlendirmesi Teknik Teftiş
Kurulu’nun bölgesel ve vilayet kademelerindeki servisleri
tarafından eğitim denetimi ve iç değerlendirmelerine göre yapılır.
The LOPEG ‘(Eğitim Teftiş Kurulu) in devlet kademesindeki
görevleri maddeler halinde sayılmıştır. Görevleri; gözetleme,
denetleme, düzenleme, rehberlik, yönlendirme ve destek verme
olarak belirtilmiştir. Bunlar: özel eğitim kuruluşları olarak kamu
operasyonunda denetleme ve gözetim; okulların performansı ve
öğretim kalitesindeki ilerlemede koordinasyonu sağlamak; eğitim
reformu ve pedagojik gelişme olarak eğitim sisteminin
değerlendirilmesine katılmaktır. Özellikle okulların yanı sıra,
yönetim görevlerini belirlemek; yasal düzenleme çalışmaları yapmak
ve eğitim siteminde diğer öncelikleri temin etmektir.
ahmetk@meb.gov.tr 109
Eğitim Teknik Müfettişler Kurulunu (Cuerpo de Inspectores
de educación – CIE) önce zikredilen görevleri LOPEG’ in
kuruluşunda belirtilmiştir. Kurul üyelerinin çalışmaları arasında
özellikle okul ziyaretleri gelmektedir. Müfettişler, yoğun çalışmaları
yanında her öğretim yılı genel bir plân dahilinde koordinatör
oldukları okullarda çalışmalarını sürdürmektedir.
Özerk Toplulukların farklı kademelerdeki müfredat
özelliklerinin adaptasyonunu sağlamakta da Eğitim Teknik Denetim
Servislerinin görevleri arasındadır.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment