İsveç’te Eğitim Denetimi

İSVEÇTE EĞİTİM DENETİMİ
İsveç anayasal bir monarşi olan Krallıkla idare edilir. İsveç
Eğitim Kanununa göre eğitimden İsveç Parlamentosu ve Hükümet
sorumludur. Bu sorumluluk Eğitim ve Bilim Bakanlığı, vilayetler ve
belediyeler arasında paylaşılmıştır.
Ulusal Eğitim Ajansı ve Ulusal Yükseköğretim Ajansı; okul
öncesi, okullar, kolejler ve üniversitelerin ulusal düzeyde eğitimin
sorumluluğunu taşırlar.Yeni eğitim sistemi yalnız ulusal düzeyde
değil, yerel kademede de amaçlarını gerçekleştirmektedir. Zorunlu
öğretim süresi 7-16 yaşları arasında (9) yıldır.
İsveç’te teftişle ilgili Bakanlıkta merkezi bir kurul yoktur.
Eğitim sisteminin yönetimi, objektif değerlendirme sonuçlarına
dayalı, devlet ve yerel yetkililerin, özel okul, ve yüksek öğretim
kurumlarını da kapsayan sistemli gözetimi ile eğitim aktiviteleri
değerlendirilir. Ulusal eğitim Ajansı ve Ulusal Yüksek öğretim ajansı
ulusal kademede sistemi gözetir ve değerlendirir. Bu ajanların
öğretmenlerin hizmetiçi kurslarını düzenleme ve öğretmenlerle ilgili
araştırma yapma yetkileri de vardır.
Okul öncesi personeli bir bütün olarak gruplardan ve
bireylerin sürekli gözlemlenmesinden ve kontrolundan sorumludur.
Planlama ve değerlendirme çalışmaları aktif gözlemler sonuçlarına
göre oluşturulmaktadır.
Bazı belediyeler farklı okul öncesi okulları arasında kalite
değerlendirmesi ve gözetim için ailelere anketler uygular. Son
yıllarda , kalite göstergeleri arasında ayrıntılı değerlendirme kriterleri
kullanılmaktadır. Yerel kademede belediyeler okul öncesi
okullarının gözetiminden sorumludur.
Bölgesel kademede ilçe yönetim kurulları ve ulusal
kademede Ulusal Sağlık ve Sosyal Kurulu her biri okulöncesi
gözetim sorumluluğu vardır. 1998 de Ulusal Eğitim Ajansı ulusal
kademede ve bölgesel kademede sorumluluğu üzerine almıştır.
ahmetk@meb.gov.tr 113
Ulusal Eğitim Ajansı bölge seviyesindeki okul ve kurumlarda
ulusal eğitimin amaçlarını gerçekleştirmekle görevidir. Ulusal
Eğitim Ajansı, Bakanlığa yıllık rapor verir. Bu raporlar belediyelerle
yapılan toplantılar, istatistiki temel bilgilere dayalıdır ki Ulusal
Eğitim Ajansı bir denetim kurulu rolüne de sahiptir.
İsveçte’de diğer Avrupa Birliği Ülkelerinde olduğu gibi
okullardaki kalite güvence sistemine bağlı olarak sorumlu ofisler
aracılığı ile okul denetlemeleri yapılmaktadır.
Eğitim denetiminin ayrıntısı burada ele alınmamıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Sezai GÜLER’
in İsveç’in eğitim ofisleri ile ilgili tespiti aşağıdaki şekildedir.
İsveç 5 ayrı denetim bölgesine ayrılmış olup her bölgenin
sorumlu olduğu alanlar bellidir. Genel amaç 6 yılda bir tüm
İsveç’teki okulları denetimden geçirmektir. Son denetime 2003 yılı
içerisinde başlamış ve hala belirlenen takvime göre devam
etmektedir. Ülke çapında beş farklı yerde denetim ofisi açmıştır.
Bunlar Göteburg, Linköping, Lund, Umea ve Stokholm şehirlerinde
bulunmaktadır. Her bölge ofisi kendi bölgesindeki denetim işlerinden
sorumlu tutulmuştur.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment