İtalya’nın Eğitim Denetimi

İTALYANIN EĞİTİM DENETİMİ
İtalya’nın idare şekli cumhuriyettir. İtalyan Parlamentosu
milletvekili ve senatörlerden oluşmaktadır. 1972 yılına kadar merkezi
bir eğitim yapısına sahip olan İtalya’da , yönetimin eğitim üzerindeki
yetkisi, bölgelere, vilâyetlere ve yerel yönetimlere devredilmiştir.
İtalya yirmi bölgeye ayrılmıştır. Her bölgede koordinatörlükler
vardır. Koordinatör bölgenin eğitim sorumlusundur. Her vilâyette de
eğitim il müdürlükleri bulunmaktadır.
İtalya’da 1990 yılında çıkarılan bir kanunla, Üniversiteler
Bilim Teknoloji ve Araştırma Bakanlığı kurulmuştur.
Teknik Eğitim Teftiş Kurulu bir bütün olarak eğitim sistemini
gözetler ve Eğitim Bakanlığına teknik danışmanlık yapar.
Müfettişler, Bakana karşı sorumlu olup, Merkezi veya Bölge
Koordinatörlüklerine atanırlar.
Bazı müfettişler Merkezde (MPI) bazıları bölgesel kademede
çalışır, okul çeşitlerine ve konu alanlarına göre ulusal ve bölgesel
konferanslar için belirlenmiş yıllık programlara göre ayrılırlar.
Merkez Koordinatörü tarafından çalışmalarla ilgili yıllık rapor
hasırlanır.
Müfettişlerin okullarla ilgili görevleri aşağıdaki konuları
kapsar:
· Deneysel projelerin hazırlanmasına ,
· Planlama, organizasyon ve araştırma aktiviteleri üzerine
eğitimsel rehberlik konusunda,
· Teknik programları ve sınavları yenileştirmek için amaçların
tanımlanmasında işbirliklerine,
· Bakanlık direktifleri, insan ve madde kaynaklarının kullanımı
konusunda,
· Öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemesinde;
Yardım yapmaktır
ahmetk@meb.gov.tr 117
Yönetim Denetimleri
Okul ve kurumların bütün kademelerinde yönetim denetimi ve
kontrolunun iki şekli vardır. Bunlar teknik ve eğitim üzerine yapılan
denetimlerdir.
Kontrol servislerinin birinci şekli öğretmenlerin performansı
ve kalite yeterlilikleridir. Bunlar kabuledilebilir öğretim özgürlüğü
altında Bakanın, Sovrintendente veya Provveditore’nın emri
üzerine Başkan (the Direttori didattici and Presidi) tarafından yerine
getirtilir. Teknik Müfettişler bu fonksiyonlarına ilave olarak öğretim,
araştırma ve koordinasyondan da sorumludurlar. Bir sınavın finansal
durumu veya özellik arzeden yönetim ve muhasebe konuları,
yönetim müfettişleri tarafından kontrol edilir. Müfettişlerin işleri
arasında farklı okul kademelerinde, özellik arzeden konularda
mesleki alandaki ( fen, matematik, sanat, vb.) görevleri de
belirtilmiştir. Bağımsız Okul kurulları kendi okullarının yönetimi
üzerinde denetim ve kontrolunda radikal karar alabilecek yetkiye
sahiptirler.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment