Lüksemburg’ta Eğitim Denetimi

LÜKSEMBURG’TA EĞİTİM DENETİMİ
Lüksenburg anayasal bir monarşi ile yönetilir. Bir dükâlıktır.
Lüksemburg Anayasasının 23. maddesine göre, ilkokuldan
üniversiteye kadar (okul öncesi ve üniversite dahil) eğitim-öğretim
eğitimin bütün kademelerinde parasızdır.
Teftiş Kurulu, okul öncesi ve ilköğretimde ana konulardaki
standartların belirlenmesinden hükümete karşı (Milli Eğitim, Mesleki
Eğitim ve Spor Bakanlığına) doğrudan rapor vermekle sorumludur.
Ülke genelinde görev yapan (16) Bakanlık Müfettişi çalışmaları ile
ilgili olarak Genel Müfettişe rapor verirler, bu raporlar dönüşümlü
olarak Bakana sunulur.
9 ağustos 1993 Tarihli Kanunda, Teftiş Kurulu Başkanı
(Genel Müfettiş) kendisine bağlı olarak çalışan (16) müfettişin
çalışmaları ile okulların yönetim ve denetiminin koordinasyonundan
sorumludur. Genel Müfettiş ilköğretime ait yasal düzenlemelerin
hazırlanmasından, Bakanlık Müfettişlerinin sigorta ettirilmesinden ve
öğretim personelinden de sorumludur.
Bütün öğretim kademelerinde, denetim Bakanlığa ait
müfettişler tarafından yapılır. İlköğetimden sonraki ortaöğretim ve
özel öğretim kurumlarının müdürleri Bakanlık müfettişlerinin
denetimine tabidir. Okul öncesinde ve ilköğretimde Başöğretmen
yoktur, öğretmenler doğrudan müfettişlere karşı sorumludur. Özel
öğretim kurumları da kamu denetimine tabidir.
Ortaöğretimde denetim ve kontrol müdürün sorumluluğu
altındadır. İlköğretimde müfettişlerin sahip olduğu yetkilere benzer
öğretmen ve personeli ile ilgili görevleri vardır. Yani okul müdürleri
müfettiş yetkisine sahiptir.
Bakanlık Müfettişlerinin görevleri arasında Bakanlıkça
yürürlükten kaldırılan zamanı geçmiş müfredatların ve test
kitaplarının gözetlenmesi ve okul öncesi ile ilköğretim iş ve
işlemlerinin yürütülmesi de vardır.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment