Macaristan’ın Eğitim Denetimi

MACARİSTA’NIN EĞİTİM DENETİMİ
Macaristan’ın yönetim şekli cumhuriyettir. Eğitim öğretim
yetkisi Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. Zorunlu
öğretim süresi 5-18 yaşları arasında (13) yıldır.
Kamu Eğitiminde Denetim
Kamu eğitiminde profesyonel denetim, iç ve dış denetim
olmak üzere ikiye ayrılır. okul ve kurum müdürleri birinci derecede ,
okul sistemlerinin kalite değerlendirmesi, denetleme ve gözetim
sistemi ile iç denetim sistemin kurulmasından sorumludur. Okul ve
kurumlarda derslerin öğretimleri ile ilgili işlemlerinde iç denetim
geçekleştirilir.
Profesyonel dış denetim, eğitim politikalarını hazırlamak,
dersleri bizzat gözetleyerek performans değerlendirmesi yapmak için
bir kuruma verilen görev olarak bilinir. Profesyonel denetmenler,
denetim yetkileri ile donatılmışlardır. Mesleki eğitim için kamu
eğitiminde profesyonel denetmenler “Ulusal Ekperler (denetmen)
Listesinde (Országos Szakértõi Jegyzék) belirtilmişlerdir.
Ulusal Kademede Gözetim
Eğitim Bakanlığı tarafından atanan profesyonel denetmenler;
Bakanlığın sorumluluğundaki ulusal, bölgesel, kırsal ve
Budapeşte’de mesleki eğitim alanındaki okulların denetimi ile yeni
ulusal eğitim politikalarını hazırlanması ve planlanan denetimi
yapmakla görevlendirilmişlerdir. Profesyonel denetmenler ulusal ve
azınlıklara ait kamu eğitiminden sorumlu tutulmuşlardır.
Bölgesel Kademede Denetim
Budapeşte hükümetinin emirleri üzerine, Profesyonel
denetmenler; bölgesel kademe denetimi, il denetlikleri ve Budapeşte
eğitim bölgesi kırsalının politik gelişim planları doğrultusunda
performans değerlendirilmesi yapmakla da görevlendirilmişlerdir.
Yerel ve Kurumsal Denetim
Profesyonel denetime, köy, kasaba, şehir, şehir kırsalı ve
Budapeşte kırsalının, mevcut işletme yönetimlerinin yerel eğitim
ahmetk@meb.gov.tr 145
politikalarını tamamlamak ve hazırlanmasına yardım etmek görevi
verilmiştir. Yerel hükümet denetlikleri, profesyonel denetimle
girişimlerde bulunarak, ulusal ve azınlık okul öncesi ve okul
denetlikleriyle bağlantı kurulmasını gerekli görülmüştür.
İşletmelerin ve özellikli arz eden kuruluşların eğitim
kademelerinin performans değerlendirilme görevleri profesyonel
denetmenlere verilmiştir.
Eğitim Bakanlığının, profesyonel denetimle olarak; merkezi
bütçe borçları, , pedagojik ölçüm, gözetim veya eğitim kurumlarına
bilgi sağlamak konusunda görevleri vardır. Kamu Eğitimi için Ulusal
Değerlendirme ve Sınav Merkezi sorumluluğundaki zorunlu ihtiyaç
listesi işletme tarafından gözden geçirilmektedir.
Kusurlu bulunan kamu eğitim kurumlarından veya ders
verme izni olmayan işletmelere doğrudan yetki verilmez. Onların
gayri meşru raporları vermeleri hali, Eğitim Bakanlığınca lisanslarına
kaydedilir, sonra bölge yönetim yetkilileri ile belli prosedür dahilinde
bağlantı kurularak gerekli girişimlerde bulunulur.
İşletmeler, kamu eğitim kurumlarının doğrudan yasal ve
ekonomi işlerinin denetimi için izin almalıdır. Eğitim kurumları
eğitim programlarının ve mesleki çalışmalarına yetkili görevlilerin
değerlendirmesine göre müsaade etmelidir.
Mamafih, işletmelerin ekonomik konularda pratikte doğrudan
yasal denetim hakları varken, mesleki eğitimin denetimini Ulusal
Ekperler Listesindeki profesyonel denetmenlerle hazırlama
zorunluluğu vardır. İşletmeler tarafından hazırlanan eğitim
kurumlarının raporlarını pedagojik değerlendirme raporlarını
profesyonel denetim temeli üzerine okul kurullarının da
düşüncelerini yansıtarak hazırlamalıdır. (Okul öncesi kurul, öğrenci
yurt kurulu vb.)
Kamu eğitim kurumlarının müdürleri, kurumun iş ve
işlemlerinden, özdeğerlendirmelerini yapmaktan, eğitim
çalışmalarının değerlendirilmesinden, dış ekperlerle verilecek
hükümet yardımlarında profesyonel denetmenlerle işbirliği
girişiminde bulunmaktan sorumludur.
ahmetk@meb.gov.tr 146
Yüksek Öğretimde Denetim ve Gözetim
Yüksek öğretimin genel yasal denetimi Eğitim Bakanlığı
tarafından performansa dayalı olarak yapılır. Bu denetim hem yasal
hem de mesleki eğitim bakımdan 1993 Yüksek Eğitim Kanunu ile
değiştirilmiştir. Eğitim Bakanlığı yalnız kurumların denetim
esaslarının yasal işlerinin düzenlenmesinden sorumludur. Özerk
kurumların mesleki alanda hükümet denetimi yoktur. Macaristan
Akredetisyon Komitesi tarafından özerk yüksek öğretim
kurumlarının iş ve işlemleri, Bakanlıkça kabul edilen yayınların
durumu, kalite toplantılarının düzenlemesinin değerlendirilmesi
yapılır.
Yüksek eğitim kurumlarının ekonomik aktivitelerinin yasalara
uygunluğu Eğitim Bakanlığı tarafından; yüksek öğretim harcamaları
bir bütün olarak Hükümet Mali Teftiş Kurulunca (the Governmental
Audit Office) denetlenir.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment