Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İle İlgili Görüşleri

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İle İlgili Görüşleri

Bu çalışmada öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ile ilgili görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, öğrenim görülen program ve sınıf değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın örnekleminde, seçkisiz olarak belirlenmiş 567 öğretmen adayı
bulunmaktadır. Araştırmanın verileri Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, “Eğitim Sistemi, Okulun İşlevleri ve Özgürleştirici Okul” alt boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları en yüksek katılımı sırası ile Özgürleştirici Okul, Okulun İşlevleri ve Eğitim Sistemi alt boyutlarına göstermiştir. Öğretmen adaylarının en yüksek katılım gösterdiği madde “Öğrencilerden bir eleştiri geldiğinde öğretmen kendini sorgulamalıdır” maddesi; en düşük katılım gösterdiği madde ise “Okul bireyi ve toplumu heba etmektedir” maddesidir. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, öğrenim görülen program ve sınıf değişkenlerine göre değişmektedir. Lisans ve tezsiz yüksek
lisans öğretmen adaylarının görüşleri arasında da anlamlı farklılık vardır.

ANAHTAR KELİMELER: Eleştirel pedagoji, eleştirel pedagoji ilkeleri, öğretmen
adayları

Add Comment