İlkokul Eğitiminin Amaçları (ABD-AB-Japonya)

ABD

ABD tarihi boyunca, Amerikalılar eğitimli vatandaşlara sahip olmak istemişlerdir. Bu ülkede eğitimde reform yapma girişimleri arasında 1647 yılında Massachusetts’de uygulamaya koyulan Old Deluder Satan Yasası, Thomas Jefferson’un 1779 tarihli Bilgiyi Yayma Yasası, 1800lerin Ortak Okul Hareketi, 1944 tarihli Tüm Amerikan Gençliği için Eğitim girişimi ve G. W. Bush’un 2001 Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmayacak Yasası yer almaktadır. Küçük çocuklara yönelik bir evrensel devlet eğitimi sisteminin varlığı ABD ulusal mirasının bir parçasıdır ve ilkokul eğitiminin geleceğin yurttaşlarını modern, sanayileşmiş ve küresel bir toplumda yaşamaya hazırlamada çok önemli bir rol oynaması beklenmektedir.

İlkokul eğitimi üzerinde eyaletler kontrol sahibidir; ancak, eğitim programlarını koordine etmek, yönetmek ve federal desteği belirlemek için 1979 yılında Başkan Jimmy Carter tarafından ABD Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. Liderler, öğretmenler ve veliler Amerikan eğitim sistemindeki ilk adımı eğitici, anlamlı ve olumlu kılmak istedikleri için yirmi birinci yüzyılda yerel ve ulusal seviyede ilkokul eğitimine önem verilmeye devam edilmektedir.

Mevcut eğitim reformları birçok sosyal değişikliği yansıtmaktadır. Temel okuma, yazma ve matematik becerileri merkezde yer almaktadır ve dürüstlük, çok çalışma, gayret ve uygulama temaları da baskındır.

AB

ABD’deki ilkokul eğitiminin kökleri Avrupalı eğitim modellerine dayalıdır, aslında tüm dünyadaki ilkokul eğitimi sistemlerinin birçok ortak özelliği vardır. Avrupa’daki kamu ilkokul eğitimi sistemleri oluşturma çalışmaları (çoğu on dokuzuncu yüzyılda) ulusal veya merkezi hükümet liderleri tarafından başlatılmıştır. Egemen siyasi, sosyal ve ekonomik sınıflar ilkokulları statükoyu güçlendiren fikirlere ve değerlere uyulmasını teşvik etmek için kullanmış ve yukarı sosyoekonomik harekete pek fırsat tanımamışlardır. Yirminci yüzyılda daha eğitimli işgücüne ihtiyaç duyulması, ilkokul eğitiminin eski hiyerarşik Avrupa eğitim sistemleri içindeki yerini güçlendirmiştir.

Çocuklar için ilkokula başlama yaşı beş veya altıdır ve ilkokul eğitimi altı yıl sürebilir. Tipik dersler okuma, yazma, matematik, coğrafya, tarih, beden eğitimi, güzel sanatlar ve yabancı dillerdir. Bazı ülkelerde zorunlu olmayan din dersleri de okutulabilir. Komünizmin yıkılışından beri, çoğu Doğu Avrupa ilkokul sistemi Batı Avrupa eğitim modelini takip etmektedir. Avrupa’daki ilkokullar öğrenci başarısı, çeşitlilik, yoksulluk ve şiddet konularında ABD’deki okulların karşılaştığı sorunların birçoğuyla karşılaşmaktadır ve standart sınavlar Büyük Britanya gibi birçok ülkede gittikçe önemli hale gelmektedir.

Asya (Japonya)

Japonya’daki ilkokul eğitimi zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için birlikte çalışan insan toplulukları modeline dayalıdır. Öğrencilere bireylerin değerine saygı duymayı ve doğruluk ve adalete değer vermeyi öğretmek için eğitim verilmektedir. İlkokul eğitimi Japonya’da altı yaşında başlamaktadır ve on bir veya on iki yaşında sona ermektedir. Japonya’nın 6-3-3-4 okul sistemi yapısı 1947 tarihli Okul Eğitimi Yasası ile belirlenmiştir. Bu yasa neticesinde yapılan ve Amerikan İşgali altında yürütülen eğitim reformlarında eğitimin kontrolü merkezden uzaklaştırılmış, özerk özel okullar kurulmasına izin verilmiş ve topluluk eğitiminin gelişmesi desteklenmiştir. Okul kurma yetkisi Eğitim Bakanlığı’na, yerel hükümetlere ve bir okul işletmesi olma gerekliliklerini karşılayan özel kuruluşlara aittir. İlkokul kurmaktan belediyeler sorumludur. Veliler, özellikle de anneler, çocukların eğitiminde aktif bir rol oynamakta ve çocuklarına evde ders anlatarak ve onları Jukus denilen özel dershanelere yazdırarak okul programını pekiştirmektedirler.

Kaynakça: http://education.stateuniversity.com/pages/1948/Elementary-Education-CURRENT-TRENDS.html

Add Comment