Velinin Liderliği

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler EnstitüsüVelinin Liderliği

Hazırlayan

Esra KARABAG

Egitim Bilimleri Anabilim Dalı
Egitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi

Danısman

Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI
TOKAT–2007

Egitilmis insan gücüne olan ihtiyacın artması ile birlikte okulların önemi de
artmıstır. Ancak okulların tek baslarına basarılı olmaları ve kaliteli ögrenci
yetistirmeleri oldukça zordur. Bu kaliteye ulasabilmek için velilerin etkin olarak egitim
sürecinde yer almaları gerekmektedir (Çetinkaya ve Gülmez, 1999). Bu nedenle okul ve
aile etkilesimi ve isbirligi son derece önem tasımaktadır. Okullarda etkili egitimi
gerçeklestirebilmek için, okulların velilerle olan iliskileri önem tasımaktadır.
Bu arastırmanın amacı, Tokat ili, merkez ilçesindeki ilkögretim okulu 1.
kademede ögrenim gören ögrencilerin velilerinin okullarda liderlik özelligi gösterip
göstermediklerinin tespit edilmesidir. Bu amacı gerçeklestirmek için yapılan arastırma
tarama modelindedir. Arastırmada öncelikle arastırmacı tarafından literatür taraması
yapılmıs, uzman görüsleri de alınarak amaca uygun ölçme aracı gelistirilmistir.
Hazırlanan besli likert tipi anket örneklem grubuna uygulanmıstır. Arastırmanın
örneklemini 2006–2007 egitim-ögretim döneminde Tokat ili, merkez ilçesindeki
ilkögretim okullarından tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 380 ögrenci velisi
olusturmustur. Anket yoluyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde % ve frekans, tek
yönlü varyans analizinden (ANOVA) ve Kruskal-Wallis ‘ten yararlanılmıstır. Faktör
analizi yapılarak anket maddelerinin tanımlanabilen faktör yükleri isimlendirilmistir.
Arastırmanın sonucunda; ilkögretim okulları 1. kademedeki velilerin ilkögretim
okullarında moral, kalite, vizyoner liderlik özelliklerini sergiledikleri, ögretimsel,
egitimsel, gelisimsel, karizmatik liderlik özelliklerini sergilemedikleri belirlenmistir.

Add Comment