İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürleri İle İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenleri Etkileme Düzeyi

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürleri İle İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenleri Etkileme Düzeyi

Eğitim sisteminin amaçlarına ulaşması, eğitim kurumlarında verimliliğin
sağlanması için etkili bir teftiş sistemine, etkili bir teftiş sisteminin de kuramlara ve
belirlenmiş ilkelere göre plan ve programlanmasına bağlıdır aksi halde kurama
dayanmayan örgütsel davranışlar, deneme yanılma olacağından maliyetleri çok yüksektir
(Bursalıoğlu, 1987: 28). Öğretmen ve denetmenler, ilköğretimdeki denetim sisteminin
eğitim ve öğretimde verimi arttırmak, öğretmenlere rehberlik ve yardım hizmetlerini
sağlamak amacı ile çağdaş denetim ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi görüşündedirler
(Karagözoğlu-1977; Kapusuzoğlu-1988: 292).

 

T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİCİLİĞİ POGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN
ALGILARINA GÖRE OKUL MÜDÜRLERİ İLE
İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN ÖĞRETMENLERİ
ETKİLEME DÜZEYİ
Himmet UYGUN
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ali AKSU
İzmir
2006

Add Comment