Yapılandırmacı İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Düzeyleri

Yapılandırmacı İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Düzeyleri

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu yöneticilerinin yapılandırmacı
yaklaşım temelli ilköğretim programlarına ilişkin öğretimsel liderlik düzeylerini
öğretmen görüşleri açısından belirlemektir. Bu kapsamda nicel ve nitel araştırma
yöntemleri birlikte kullanılmıştır.
Nicel açıdan yapılandırmacı programlara ilişkin öğretimsel liderlik ölçeği
geliştirilmiş ve okul müdürlerinin davranışları ve yeterlilikleri “Düzenli Öğretim
Ortamı Oluşturma”, “Program Liderliği ve Rehberlik” ve “Öğretimin Desteklenmesi
ve Paylaşımcı Öğretimsel Liderlik” boyutları olmak üzere üç boyutta incelenmiştir.
Çalışma evreni, 2011-2012 yılında Şanlıurfa İli sınırları içerisinde ilköğretim
okullarında görev yapan ilköğretim öğretmenleri olarak belirlenmiştir. Örneklem ise
tabakalı örnekleme yoluyla seçilmiş 382 öğretmenden oluşmaktadır.
Bu çalışmada, nicel araştırma desenlerinden betimsel ilişkisel-tarama modeli
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Mann Whitney-U Testi ve
Kruskal Wallis-H testleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları açısından, öğretmenlere
göre yöneticilerin “Düzenli Öğretim Ortamı Oluşturma” boyutunda iyi düzeyde
oldukları ve bu boyuttaki “Okuldaki personelin görev ve sorumluluklarıyla ilgili
gerekli iş bölümü yapma‟‟ davranışını, “Program Liderliği ve Rehberlik” boyutunda
orta düzeyde oldukları ve bu boyuttaki “Öğretmenleri yeni programlar için
hazırlanan öğretmen kılavuz kitaplarını etkin kullanmaları için teşvik etme‟‟
davranışını ve son olarak “Öğretimin Desteklenmesi ve Paylaşımcı Öğretimsel
Liderlik” boyutunda ise yeterli düzeyde oldukları ve yine bu boyuttaki “Okul
paydaşlarının değerlerine saygı gösterme‟‟ davranışını çoğu zaman gösterdikleri
belirlenmiştir. Ayrıca araştırmanın boyutları arasında medeni duruma, yöneticilik
durumuna, öğretmenlik kariyer basamaklarına, okulun bulunduğu yerleşim yerine ve
öğretmen branşlarına göre gruplar arası anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Add Comment