Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Okullarda yürütülen formel eğitimin etkililiğinin artırılması ve daha
nitelikli öğrenciler yetiştirilmesi konusu, yıllardan beri eğitim bilimleriyle
ilgilenen bilim insanlarının ilgi alanlarından birisi olmuştur. Okul çağındaki
bir çocuğun eğitimini bütüncül bir gözle değerlendirmenin gerekliliği
dikkate alındığında, çocuğun eğitimini etkileyen informel kaynaklar akla
gelmekte, bu informel kaynakların içerisinde de aile faktörü ön plana
çıkmaktadır. Bu anlamda ailenin, çocuğun eğitiminde etkisi bulunan en
önemli informel oluşum olduğu söylenebilir.
Ev ve okul ortamı, çocukların gelişiminde belki de en etkili ve
destekleyici çevrelerdir. Bu nedenle araştırmacılar, son yıllarda, öğrencinin
okul başarısında ailelerin rollerine artan sıklıkta değinmektedir. Genellikle
araştırmalarda konuya iki ayrı yönden yaklaşılmaktadır. Bunlardan ilki, aileöğretmen
iletişimi ve ailelerin okul toplulukları ile okuldaki kurumsal
etkinliklere katılımını kapsamaktadır. İkincisi ise, çocukların akademik
gelişimleri ile ilgili olarak ailenin ev ödevlerinde yardım etmesi, çocuğun
bakımı gibi davranışların araştırılmasına yöneliktir (Rogers, Theule, Ryan,
Adams ve Keating, 2009).

Add Comment