İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki (Keçiören İlçesi Örneği)

Sanayileşmeyle birlikte örgüt içinde nelerin olup bittiği, örgütün verimli çalışması için
yapılması gerekenler, örgüt içindeki olumsuz koşullar irdelenir hale gelmiştir. Bilimsel
işletmeciliğin öncülerinden olan Taylor, örgütün yapısından çok yapılan işlerin
incelenmesini ön plana çıkarmıştır (Bursalıoğlu, 2005, s. 15). Henry Fayol, Taylor’un
işçilerden beklediğini yöneticilerden beklemiş ve yönetimin bütün ilkelerinin örgütlere
uygulanabileceğini savunmuştur (Bursalıoğlu, 2005, s. 18). Neoklasik kuramla birlikte
bireysel farklılıklar da kabul edilmeye başlanılmış (Aydın, 2005, s. 110) ve sonrasında
örgütlerle ilgili çalışmalarda insan faktörü ön planda tutulmuştur. Birey olarak insan
davranışlarını inceleyen bilim dalı Psikoloji iken insanların gruplar ve topluluklar olarak
davranışlarını inceleyen bilim dalları Sosyoloji ve Antropolojidir. Bir örgütün insansız
düşünülemeyeceği göz önüne alındığında örgüt içinde çalışanların birey ve grup olarak
nasıl davrandıkları ile ilgili konular ilgili disiplinlerden alınan kavramlarla başta
“örgütlerin insani yönü”, daha sonrasında “Sosyal Psikoloji” ve en nihayetinde
“Örgütsel Davranış” adı altında incelenmeye başlanılmıştır. İnsan davranışları ile ilgili
olarak ulaşılan bulgu ve özellikler, örgüt yapılarına canlılık veren örgütlerin amaçlarına
ulaşmalarını sağlayabilecek süreçlerdir. Yani örgütü bir yapı olarak düşünecek olursak,
örgütsel davranış bu yapı içindeki işleyiştir (Koçel, 2007, s. 381).

Add Comment