Lider Öğretmenliğin Okul Kültürüne Etkileri

Bu çalışmanın amacı; devlet okullarında görev yapan okul müdürlerinin algılarına
dayalı olarak lider öğretmenlik özelliği gözlemlenen öğretmenlerin okul kültürüne olan
etkilerini ortaya çıkarıp bu doğrultuda uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler
sunmaktır. Bu amaçla; resmi ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde görev yapan öğretmen ve
yöneticilerin okul kültürüne ilişkin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Genel tarama modelinde olan bu araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde
Kırklareli ili Lüleburgaz ilçe merkezindeki resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli ölçüt
örnekleme yöntemi ile belirlenen 30 yönetici ve 108 öğretmen üzerinde gerçekleşmiştir.
Araştırmanın amacına yönelik veriler, araştırmacı tarafından geliĢtirilen “Lider Öğretmen
Kimdir?” formu ve lider öğretmenlerin okul kültürüne etkilerini belirlemek için Şişman
(1994) tarafından geliştirilmiş “Örgütsel Kültür Anketi” ile toplanmıştır. Örgütsel Kültür
Anketi, iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm; yönetici ve öğretmenlerin insan
ilişkilerine, okul ve eğitime yönelik inançlarını ölçmeye yönelik 35 önermeden ve 5
boyuttan oluĢmaktadır. şkinci bölüm; yönetici ve öğretmen algılarına göre örgüt kültürünün
mevcut durumunu yansıtabilecek örgütsel uygulamalara ilişkin başlıca değişkenler
belirlenmiĢtir. Bu bölüm, 25 önermeden ve tek bir boyuttan oluşmaktadır.

Add Comment