Okul Müdürlerinin Liderlik Standartlarının Geliştirilmesi

Okul müdürlerine öğrencileri belirlenen hedeflere ulaştırmada yeni roller
yüklenmiştir. Vizyon oluşturma ve kuruma yön verme, insanları anlama ve çalışanları
geliştirme, kurumu yeniden dizayn etme, eğitim-öğretim ve programı yönetme bu
rollerden bazılarıdır. Bu rollerin gerçekleşmesinde okul müdürünün liderlik becerisi en
önemli noktalardan biri olmuştur. Müdür yeniliğin yayılmasında, belirlenen hedeflere
ulaşmada önemli rol oynar (Drysdale, Goode ve Gurr, 2009; Sağır, 2011). Fakat bu rolü
gerçekleştirmede okul müdürlerinin ne derece yeterli oldukları tartışmalıdır
(Bursalıoğlu, 2000: 55). Günümüzde okul müdürünün belirli bilgi ve becerilere sahip
olmasının yeterli olmayacağı, müdürün asıl becerilerinin program geliştirme, etkili
planlama, bilgi, değer ve davranışların değerlendirilmesi, olumlu öğrenme ortamının
oluşturulması, hesap verebilirlik, öğrenci başarısını izleyerek başarıyı ön plana çıkarma,
öğretim sürecine liderlik etme olduğu söylenebilir (Erdoğan, 2000; Özden, 2005).

Add Comment