Eğitimin Ekonomik Temelleri

Açık sistem olarak eğitim, toplumsal, siyasal ve ekonomik sistemler ve bunların alt sistemleri ile sürekli etkileşim içindedir.Eğitimin ekonomik sorunlarının önemi, ikinci dünya savaşından sonra hemen hemen bütün ülkelerce benimsenen planlı kalkınma politikasında,    insan etmenine özel bir yer verilmesinden ileri gelmektedir. Ekonomi, sınırsız olan gereksinimler ile sınırlı olan mal (hizmet) arasında en uygun dengenin sağlanması için insanların yaptığı seçimler ve etkinlikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonominin temel sorunları; üretim, bölüşüm ve tüketimdir. Ne, ne kadar ve nasıl üretilecek? Üretim nasıl artırılacak? Soruları üretim aşamasında sorulmaktadır. Bölüşümde ise adil ya da adil olmayan bir dağılımdan söz edilebilir. Tüketiciler sınırlı bir geliri en çok tatmin olacağı ya da en çok gereksinim duyduğu bir mala harcayacaktır.

Mal: İnsanların gereksinimlerini doğrudan doğruya karşılamaya elverişli olan, üretilebilen ve doğada belirli miktarda bulunan maddi ve manevi araçlara mal denir.

Üretim: İnsanların gereksinimlerini karşılamak için gerekli malın yapılması ve çoğaltılmasıdır. Üretimin doğa, emek, para, teknoloji (teknik bilgi) ve girişimci gibi temel unsurları vardır. Bunlardan doğa, emek ve sermaye (para) klasik üretim faktörleridir. Girişimci ve teknik bilgi ise modern üretim faktörleridir

Tüketim: İnsanların gereksinimlerini doyurmak için mal, hizmet ve diğer araçlardan yararlanmalarıdır. Dayanıklı   ve dayanıksız  tüketim mallarından bahsedilebilir.

lSunum (arz): Mal üreticilerinin insanların isteklerini karşılamak üzere belli bir fiyatla, belli bir zamanda ve belli bir miktarda malı satmaya hazır olmalarıdır.

lİstem (talep):  Satın alma gücü ile desteklenen satın alma isteğidir. Tek tek bireylerin isteminin toplamı piyasa istemini oluşturur.

lFayda (yarar): Fayda, malların gereksinimleri karşılama olanağıdır. Bu , gereksinimin şiddetine, yer ve zamana göre değişebilir. Örneğin; insan acıktığında ekmeğin faydasını çok, doyduğunda ise az olarak algılayabilir.

lMaliyet: Bir malı ya da bir birimi üretmek için kullanılan tüm unsurların parasal değeridir. Eğitimde fırsat maliyeti, parasal maliyet, kaynak maliyeti, faktör maliyeti, yatırım maliyeti ve cari maliyetlerden bahsedilebilir.

lKalkınma, bireylerin gönenç düzeyini yükseltmek amacıyla siyasal iktidarın belli ekonomi ve toplumsal politikalar izleyerek toplumun yapısını değiştirme girişimi olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda kalkınma ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve eğitsel gelişmeyi ifade etmektedir. Eğitim geliştikçe ekonomi ve toplum gelişir. Kalkınmanın temelinde yetişmiş insan gücü yatmaktadır….

Tam Sunum İçin Tıklayınız.