İlköğretim Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi

İlköğretim Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi

Hızlı değişen dünyada rekabet ortamı giderek kızışmakta bu durum örgütlerin
kendilerine bu pazarda yer bulmak için yeni yöntemler aramalarına neden
olmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda dönüşümcü liderlik ve örgütsel vatandaşlık
davranışı kavramlarına sıkça rastlanmaktadır. Özellikle zirvede kalmak ve yüksek
kalitede performanslara sahip olmak isteyen kurumlarda araştırılan bu kavramların
eğitim alanında da incelenmesi okulların ve eğitimin kalitesine ivme kazandıracaktır.
Ancak okul kurumunun başında olan okul müdürleri yenilikleri yakalamakta ve okul
ortamına aktarmada bir takım problemlerle karşı karşıya kalmakta, bu durum okul
kurumunun ve bu kurumun tüm öğelerinin yenileşmelerini sekteye uğratmaktadır. Bu
problemleri ortadan kaldırmak, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin güçlü ilişkiler
kurmalarını sağlamak ve yenileşmeyi sekteye uğratan aksaklıklara çözüm bulmak
için eğitim alanında da bu gibi araştırmalara gereksinim vardır.

İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan liderlik, sosyal varlıklar olarak
yaşayan toplulukların hayatlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan bir kavramdır.
Sosyal yapının bir parçası olan lider kişi bulunduğu grup içerisinde diğerlerinden
farklı roller üstlenmektedir (İbicioğlu, Özmen ve Taş, 2009).

Günümüzde ise meydana gelen hızlı değişim ve dönüşümlerle eğitim
sistemlerinin içinde yer alan yönetici ve çalışanların davranışları ve rolleri ciddi
anlamda etkilenmektedir. Bu hızlı değişimler özellikle okul yöneticilerinin
görevlerini çeşitlendirmiş ve birden çok alanda liderlik yeterliği ve becerisi
kazanmalarını zorunlu hale getirmiştir.