Velilerin Okula Bağlılık Düzeyleri

Bu araştırmanın amacı, velilerin çocuklarının kayıtlı olduğu devlet okuluna bağlılık düzeylerini araştırmaktır. Karma yöntemlerden açıklayıcı ardışık desende yürütülen araştırmanın nicel boyutunda araştırmanın evrenini 2017-2018 öğretim yılında Aydın ili Efeler İlçesi’nde bulunan devlet okullarına kayıtlı öğrencilerin velileri, örneklemini ise “tesadüfi örneklem” yöntemi ile seçilen 332 veli oluşturmaktadır. Nitel boyutta ise çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik yöntemi ile belirlenen her okul kademesinden (ilkokul, ortaokul, lise) iki veli ile olmak üzere toplam altı veli oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel boyutunda verilerin toplanmasında; araştırmacı tarafından geliştirilen “Veli Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek dört alt boyutta (Akademik Nedenlere İlişkin Okula Bağlılık‟, „Ekonomik Nedenlere İlişkin Okula Bağlılık‟, „Okula Duygusal Bağlılık‟, „Okula Devam Bağlılığı‟) değerlendirilmiştir. Nicel verilerin istatistiksel analizleri parametrik testlerle yapılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve velilere veli bağlılık ölçeğinin dört alt boyutuna ilişkin sekiz soru sorulmuştur. Nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.

Araştırmanın nicel boyutunda ise velilerin görüşlerine göre “Veli Bağlılık Ölçeği” nin alt boyutlarından biri olan “Akademik Nedenlere İlişkin Okula Bağlılık” düzeyinin diğer alt boyutlara oranla yüksek düzeyde algılandığı, ‘Ekonomik Nedenlere ilişkin Okula Bağlılık’ düzeylerinin ise diğer alt boyutlara oranla daha düşük düzeyde algılandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise öğretmen ve okul idaresinin veliye yaklaşımının (ilgisinin), velinin okula duygusal açıdan bağlılığında önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Veli bağlılığına neden olan en önemli sonucun çocuğun başarılı bir akademik kariyere sahip olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Nicel boyuttaki sonuçların nitel boyuttaki bulgularla örtüştüğü görülmüştür.

ANAHTARSÖZCÜKLER: Veli Bağlılık Ölçeği, Veli Bağlılığı, Veli Sadakati,

ABSTRACT

PARENTAL COMMITMENT LEVELS OF PARENTS

The aim of this research was to reveal the commitment levelsof the parents towards the state schools their children were enrolled at. The population of the quantitative aspect of the research, which was carried out by mixed methodwas composed of the parents whose children were enrolled at the state schools in Efeler District of Aydın Province in 2017-2018 academic year,and the sample was composed of 332 parents selected by “random sampling” method. In the qualitative aspect, the study group wascomposed of a total of six parents, with two parents from each school level (primary school, secondary school, high school) determined by maximum variation sampling method. In data collection of the quantitative aspect of the research, ‘Parental Commitment Scale’ developed by the researcher was used. The scale was assessed in four sub-dimensions (Commitment Related to Academic Reasons, Commitment Related to Economic Reasons, Affective Commitment to School, and Continuance Commitment to School). The statistical analyses of quantitative data were performed by parametric tests. In the qualitative aspect of the research, a semi-structured interview form was used and eight questions were asked about the four sub-dimensions of Parental CommitmentScale. Qualitative data analysis was performed by content analysis method.

In the quantitative aspect of the research, it was revealed according to the views of the parents that ‘Commitment Related to Academic Reasons”, which was one of the sub-dimensions of ‘Parental Commitment Scale’, was perceived at a higher level compared to the other sub-dimensions, and ‘Commitment Related to Economic Reasons’ was perceived at a lower level compared to the other sub-dimensions. In the qualitative aspect of the research, it was observed that the attitude(interest) of the teachers and the school administration was important for the affective commitment of the parents towards the school. It can be said that the most important result that caused parental commitment stemmed from the fact that the child had a successful academic career. The results of the quantitative aspect were seen to coincide with the findings of the qualitative aspect.

The results of the research revealed that the participants who did not belong to any profession group or who did not have any shortage of time had a higher level of parental commitment compared to other participants. Therefore, it seems difficult for the parents with busy work to contribute to the education of their children. It is thought that making an arrangement that will lead the parents to participate in the school for a few hours per week will be effective to increase parental commitment, in the name of the parents working in the private sector or in a public institution to be able to contribute to their children’s education and development.

KEY WORDS: Parental Commitment Scale, Parental Commitment, Parental Loyalty.