Paul Karl Feyerabend’in Bilim Anlayışı

Arda Umut Saygın Arş. Gör., Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, e-posta: ardaumutsaygin@hotmail.com Paul K. Feyerabend, dünyadaki mevcut bilim anlayışını “bildiğimiz şekliyle” bilim olarak niteleyerek bilimin üstünlüğüne ve bilimdeki kural, ölçüt ve yöntemlerin tekliğine karşı çıkan ve bu yüzden bilgi-kuramsal [...]

Read more

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki (Keçiören İlçesi Örneği)

Sanayileşmeyle birlikte örgüt içinde nelerin olup bittiği, örgütün verimli çalışması için yapılması gerekenler, örgüt içindeki olumsuz koşullar irdelenir [...]

Lider Öğretmenliğin Okul Kültürüne Etkileri

Bu çalışmanın amacı; devlet okullarında görev yapan okul müdürlerinin algılarına dayalı olarak lider öğretmenlik özelliği gözlemlenen öğretmenlerin okul [...]

Veli Katılım Ölçeği

Gürbüztürk ve Şad (2010a) tarafından geliştirilen Veli Katılımı Ölçeği, 5 seçenekli (Her zaman-Hiçbir zaman) Likert tipi bir ölçek olup velilerin [...]

Yönetim Psikolojisi

Yönetim Psikolojisi I. Ulusal Simpozyumuna Sunulan Bildiriler-Tartışmalar Yönetim psikolojisi, örgütsel sorunlarla uğraşanlar için oldukça yeni bir inceleme [...]

Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Örgütsel bağlılık kavramı, örgütsel iletişim kavramına bağlı olarak tanımlanabilmekte, daha [...]

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Mezun Görüşleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Mezun Görüşleri: Gaziantep Üniversitesi Örneği Teknoloji ve bilimin [...]

The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement

...When students report feeling support from both home and school, they tend to do better in school. They say that they have more self-confidence and feel school is more [...]

Diyaloğun Pedagojisine Giden Yol – Paulo Reglus Neves Freire

Kitap tanıtım yazısı: Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) 20. yüzyılın en büyük ve etkili eğitim düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Freire’nin [...]

İyi Bir Sunum Nasıl Hazırlanır?

İyi Bir Sunum Nasıl Hazırlanır? Sunum, dinleyiciler içindir. Kendi çerçevenizden çıkıp, anlatacağınız konuya dinleyicinin gözünden [...]

Utangaçlık Nasıl Yenilir?

Utangaçlık gerçek potansiyelimizi ortaya koymamızı engelleyen, okul, iş, arkadaşlık ve yakın ilişkilerde bize ciddi zorluklar çıkartan bir problem. Peki [...]

Yapılandırmacı İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Düzeyleri

Yapılandırmacı İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Düzeyleri Bu araştırmanın amacı, [...]

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürleri İle İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenleri Etkileme Düzeyi

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürleri İle İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenleri Etkileme Düzeyi Eğitim sisteminin amaçlarına [...]

Velilerin Sosyo Ekonomik durumu, Sınıf Veli Toplantılarına Katılımı ve Öğrencilerin Başarısı

Türk Milli Eğitim sistemi tüm Dünya’da olduğu gibi, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere örgütlenmiştir. Milli Eğitimin [...]

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi – Antalya

Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Antalya’da  18-19-20-21-22 Nisan 2018’de yapılacak olan 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2018) [...]

EJERCongress 2018 – Antalya

EJERCongress 2018’e hoşgeldiniz Her yıl büyüyerek ve gelişerek sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. V. International Eurasian Educational Research [...]

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Değerli Eğitim Araştırmacıları; 27 - 30 Nisan 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenecek olan X. Uluslararası [...]

Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik

Araştırma, belli bir soru ve sorunların sistematik ve mantıklı bir biçimde cevaplandırılmasına yönelik bir girişimdir. Araştırmacı bilinmeyeni ortaya çıkarma, [...]

Örgütsel Bağlılık – Okullarda Örgütsel Davranış

Örgütsel Bağlılık Daha önceleri örgütlerin başarısında örgütün statik yönüne ağırlık verip sermaye olgusu üzerinde yoğunlaşarak emek faktörü ikinci [...]

Velinin Liderliği

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüVelinin Liderliği Hazırlayan Esra KARABAG Egitim Bilimleri Anabilim Dalı Egitim Yönetimi ve [...]

İlköğretimde Okul-Aile İletişim Etkinlikleri: Öğretmen Ve Veli Görüşleri

  İLKÖĞRETİMDE OKUL-AİLE İLETİŞİM ETKİNLİKLERİ: ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ Gamze Binicioğlu YÜKSEK LİSANS TEZİ İlköğretim Anabilim [...]

Öğretmen Adaylarının ‘Yönetim’ ve ‘Okul Müdürü’ Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 11-13 Mayıs 2017 The12th International Congress of Educational Administration 11-13 May 2017 Bertan AKYOL, Cemal [...]

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Antalya'da başladı. KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi), ULED (Ulusal Eğitim Dernekleri) Platformu ve Pegem Akademi iş [...]

SPSS Kullanma Kılavuzu Uygulama Verileri (Julie Pallant)

SPSS Kullanma Kılavuzu Uygulama Verileri (Julie Pallant) Kitap boyunca yer alan araştırma örnekleri için hazırlanmış pek çok veri dosyasını aşağıdaki linkten [...]

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 11-13 Mayıs 2017 tarihinde Patalya Thermal Resort Hotel - Kızılcahamam, Ankara'da [...]

Eğitim ve Mutluluk | Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan

Eğitim ve Mutluluk | Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan 20 Mart dünya mutluluk günüydü. İnsanların mutluluğunun, hem toplumsal politikaları belirleme de hem de [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 8. Bölüm

Bildiriler: 1. Etik İklim Algısının Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 2. Sosyal Zekanın Proaktif Davranışlar Üzerindeki [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 7 . Bölüm

Bildiriler: 1. Psikolojik İyilik Halinin (Well Being) Örgütsel Bağlamda Belirleyicileri 2. Rekabet Eden Değerler Modeliyle Örgüt Kültürü İncelemesi: Görgül [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 6 . Bölüm

Bildiriler 1. Kişiye Has (İdiosinkratik) Anlaşmalar ve İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkide İş Özyeterliliğinin [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 5. Bölüm

Bildiriler 1. Grup Gelişim Sürecine Ekolojik Bir Yaklaşım: Panarchy Teorisi 2. İşyerinde Yalnızlık ve İşkoliklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 4. Bölüm

Bildiriler 1. Birey-Örgüt Uyumunun Bireysel Düzeydeki Sonuçlarının İncelenmesine Yönelik Boylamsal Bir Araştırma 2. Birey-Örgüt Uyumunun Çalışan [...]